Студијски програм:

МАС ЕЛ

Назив предмета:

Мониторинг и дијагностика електроенергетских постројења

Наставник:

Мијаиловић Р. Владица

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Упознавање студената са савременим методама  и критеријумима за интерпретацију резултата мерења ради процене стања ВН-опреме

Исход предмета

Студент способан да утврди потребан редослед мерења и да на основу добијених резултата процени стање елемента и неопходне наредне активности

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у испитивање електричне опреме. Врсте и концепти одржавања. Превентивно одржавање. Корективно одржавање. Мониторинг. Дијагностика. Методе испитивања ВН-опреме. Испитивање опреме једносмерним напоном. Испитивање опреме наизменичним напоном. Изолација трансформатора. Изолација каблова. Изолација прекидача. Дијагности- ковање опреме изоловане уљем. Методе и поступци. Хемијске методе. Физичко-хемијске методе. Електричне методе. Дијагностиковање гасом изоловане опреме. Дијагностиковање опреме са сувом изолацијом. Дијагностиковање склопних елемената. Критеријуми за интерпретацију резултата мерења

Практична настава

Вежбе су аудиторне. Предвиђена је израда једног семинарског рада.

Литература:

1.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, "Разводна постројења", Академска мисао, Београд, 2005.

2.

Ј.Нахман, В.Мијаиловић, " Одабрана поглавља из високонапонских постројења", Академска мисао, Београд, 2002.

3.

P.Gill, "Electrical Power Equipment Maintenance and Testing", Dekker, 2009.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања,  решавања едукативних и практичних примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог испита.     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

60

практична настава

5

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

30