Студијски програм:

МАС ЕЛ, МАС М

Назив предмета:

Мониторинг и визуелизација процеса

Наставник:

Митровић С. Небојша (1), Маричић М. Алекса (1)

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање знања у области примене система за мониторинг и визуелизацију процеса.

Исход предмета

Стечена знања омогућавају студенту да овлада поступцима праћења процеса применом система за мониторинг и визуелизацију.

Садржај предмета

Теоријска настава

Аквизиција података. Интерфејси. Дисплеји. Визуелизација процеса. WEB оријентисани системи. Системи софтверске визуелизације. Прорачуни и извештаји. Термовизијски системи за надгледање и термовизијска анализа процеса.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. Лабораторијске вежбе: Аквизиција података помоћу А/Д конвертора. Надгледање процеса термовизијским системом (статичко и динамичко праћење). Обрада резултата мерења помоћу специјалних софтверских пакета.

Литература:

1.

Н. Митровић, "Мониторинг и визуелизација процеса", WUS Аустрија, ТФ Чачак 2009

2.

"Thermal Imaging Utilities Industry", Flir Systems 2013.

3.

P.V. M. Xavier, Theory and Practice of Infrared Tehnology for Nondestructive Testing, John Wiley & Sons 2001.

4.

Н. Митровић, "Сензори - физички принципи и примене", WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005.

5.

Active WebCam, PY Software.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, лабораторијске вежбе, консултације.  Део градива се обрађује у облику семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

15

усмени испит

25

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

30