Студијски програм:

МАС ЕЛ

Назив предмета:

Напредне технике за обраду сигнала

Наставник:

Крнета Р. Радојка

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Сигнали и системи, Дигитална обрада сигнала

Циљ предмета

Продубљивањем и проширивањем претходно стечених знања о процесирању сигнала, системима и теорији управљања, кроз овај предмет студент треба да:

- сакупи нова знања о модерним техникама за процесирање сигнала и њихову примену у савременим системима управљања

- стекне вештине коришћења софтверских алата за решавање проблема анализе и синтезе савремених система управљања

 

Исход предмета

     

Садржај предмета

Теоријска настава

1.Обнављање основа дигиталне обраде сигнала (A/D и D/A конверзија, корелација и конволуција, спектрална анализа коришћењем DFT и FFT, коришћење Лапласове и z-трансформације у анализи и синтези система и пројектовању филтара, квантизациони и ефекти заокруживања; 2. Теорија спектралне естимације и предикције; 3. Адаптивно филтрирање (Алгоритам најмањих квадрата - LMS,Адаптивни филтри у фреквентном домену, Рекурзивни алгоритам најмањих квадрата - RLS, Праћење временски променљивих система.

Практична настава

Реализација рачунских и практичних примера на часовима вежби  на табли и на рачунару коришћењем MATLAB и LabView софтверских пакета

Литература:

1.

Р. Крнета, Ж. Чучеј, М. Балтић "Напредне технике за обраду сигнала", Технички факултет у Чачку, Чачак, 2010.

2.

Р. Крнета, М. Ацовић, А. Достанић, Сигнали и системи са MATLAB примерима, II допуњено издање, Технички факултет у Чачку, Чачак, 2009  

3.

М. Поповић: "Дигитална обрада сигнала", Академска мисао, Београд, 2003.     

4.

K. Sam Shanmugan, Arthur M. Breipohl, "Random Signals, Detection, Estimation and Data Analysis", John Wiley & Sons, 1988

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Теоретска предавања за целу студијску групу,  реализација примера на часовима вежби на табли и на рачунару; Коришћење Moodle LCMS система за електронско учење

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

55

практична настава

21

усмени испит

     

колоквијум-и

24

..........

     

семинар-и