Студијски програм:

МАС ИМ, МАС М

Назив предмета:

Нове производне технологије

Наставник:

Славковић В. Радомир

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Основни циљ предмета је упознавање са  основама агилних технологија, као и упознавање технологија реализованих у оквиру КНУ система (компјутерски нумерички управљаних система), ДНУ- система (дистрибутивно нумерички управљаних система), ФТС- система (флексибилних технолошких система), ИТС- система.

Исход предмета

Студенти  су стекли потребна знања  из технологија које се реализују у оквиру КНУ система, ДНУ система, ФТС система као и агилних технологија. 

Садржај предмета

Теоријска настава

Напредне технологије, односно технологије које се реализују у оквиру КНУ система (компјутерски нумерички управљаних система), ДНУ- система (дистрибутивно нумерички управљаних система), ФТС- система (флексибилних технолошких система), ИТС- система (интелигентних технолошких система), трансфер линија са високим нивоом управљања. Агилне технологије односно технологије брзог дејства, а односе се брзу израду прототипова- Rapid prototyping технологије.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Литература:

1.

Kalpakjian, S., Manufacturing Engineering and technology, Prentice Hall, 2001

2.

Лукић, Љ., Флексибилни технолошки системи,  Краљево, 2008.

3.

Славковић, Р., Милићевић, И., Програмско управљање машинама -  Програмирање машина алатки са примерима, чачак, 2010.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

Вербална и демонстративна

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

0

практична настава

0

усмени испит

50

колоквијум-и

0

..........

     

семинар-и

40