Студијски програм:

МАС М

Назив предмета:

Оптоелектронски системи у мехатроници

Наставник:

Митровић С. Небојша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 нема

Циљ предмета

Стицање знања у области примене система преноса сигнала у инфрацрвеном и видљивом делу спектра.

Исход предмета

Стечена знања омогућавају студенту да овлада поступцима праћења преноса сигнала у инфрацрвеном и видљивом делу спектра.

Садржај предмета

Теоријска настава

Видљиви и ИЦ (далеки, термални и блиски) део спектра електромагнетног зрачења. Оптичка својства атмосфере. Оптоелектронски детектори зрачења: квантни (фотопроводни, фотонапонски, фотоемисивни), термички (микроболометри).  Термовизија. Спектрална осетљивост и резолуција. Шум. Сочива. Системи сочива. Оптичка влакна (стандардна, телекомуникациона и специјална). Оптичка својства материјала. Ласери, лидари. Примене оптоелектронских система у мехатроници.   

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу. Лабораторијске вежбе са фототранзистором, ласером,  термовизијском камером. Обрада резултата мерења помоћу специјалних софтверских пакета.

Литература:

1.

R. G. Driggers, P. Cox, T. Edwards, Introduction to Infrared and Electr-Optical Systems, Artech House, 1999.

2.

М. Срећковић, М. Кутин, М. Хрибшек, М. Павловић "Примена елионских и других техника у мерењу, контроли и обради материјала и процеса", Друштво за техничку дијагностику Србије, Београд 2009.

3.

Н. Митровић, "Сензори - физички принципи и примене", WUS Аустрија, ТФ Чачак 2005.

4.

P.V. M. Xavier, "Theory and Practice of Infrared Tehnology for Nondestructive Testing", John Wiley & Sons 2001.

5.

Н. Коњевић, "Увод у квантну електронику - ласери", Научна књига, Београд 1981. 

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, лабораторијске вежбе, консултације.  Део градива се обрађује у облику семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

15

усмени испит

25

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

30