Студијски програм:

МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Методички практикум из електроенергетских мрежа

Наставник:

Александар М. Ранковић

Статус предмета:

изборни

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Завршене студије ОАС ЕРИ или ОАС+МАС ЕРИ. Методика наставе ЕРИ.

Циљ предмета: Савладавање основних појмова из методичког подручја наставе производње, преноса и дистрибуције електричне енергије. Упознавање студената са специфичностима средњошколске наставе у области електроенергетских мрежа (ЕЕМ), успешно укључивање у наставу ЕЕМ и оспособљавање за коришћење различитих метода, организационих облика и средстава наставе, подстицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација у настави ЕЕМ.

Исходи предмета  Успешним завршетком курса студент ће моћи да објасни место области ЕЕМ у оквиру система наука, у инжењерству и настави; познаваће најновија достигнућа у овој научно-наставној области, успешно ће  постављати и диференцирати циљеве и исходе наставе; планираће теоријску и практичну наставу; користиће специфичне софтвере и биће оспособљен да поучава ученике како да их користе; примењиваће различите технике праћења постигнућа ученика; умеће да препозна истраживачке проблеме да спроводи апликативна истраживања.у области ЕЕМ и наставе ЕЕМ.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Место области ЕЕМ у систему електротехничког и рачунарског инжењерства, науке и наставе. Структура (заступљеност) области ЕЕМ у средњошколској наставни и развоју професионалних компетенција ученика. Циљеви и исходи предмета из ове области. Специфичности реализације наставе. Повезаност са другим предметима. Планирање наставе ЕЕМ. Научна и апликативна истраживања у области ЕЕМ и укључивање у наставу. Иновације у настави ЕЕМ. Развој научне области ЕЕМ и иновирање наставникових знања у области ЕЕМ. Специфични софтвери у области ЕЕМ. Евалуација наставе области ЕЕМ. Компетенције наставника области ЕЕМ.

Практична настава:

Развој вежби применљивих у средњошколској настави за лабораторијски, експериментални и практични рад.. Евалуација и технике праћења постигнућа ученика на теоријској и практичној настави.  Имплементација вежби у реалним школским условима. Истраживања у области преносних, дистрибутивних и индустријских мрежа. Организација ученичих истраживања, експеримената ради подстицања учења решавањем проблем и открићем. Реализација огледних часова.

Литература:

1.

Програми предмета области ЕЕМ у средњошколском образовању

2.

Наставни планови образовног профила / подручја рада електротехника

3

Н. Рајаковић, Д. Тасић и Г. Савановић, Дистрибутивне и индустријске мреже, Електротехнички факултет Београд и Академска мисао, Београд, 2004

4

Рајаковић, Д. Тасић, Н. Арсенијевић и Д. Стојановић, Збирка задатака из дистрибутивних и индустријских мрежа, Академска мисао, Београд, 2005.

5.

Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. М. (2009). Практикум 1: Педагошко-методички практикум за практичан рад будућих професора техничко-информатичког подручја, Чачак: Технички факултет.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Предавања: методе рада са текстом, вербалне монолошке методе, дискусионе методе, радионице.

Вежбе: методе практичних активности,. семинари, СИР: дијалошке методе, писани радови, групни семинарски радови и дискусије,колаборативно учење; менторски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

Писмени испит/колоквијум

30

Усмени испит

30

 

 

Домаћи задаци, пројекат

40