Студијски програм:

ИАС_ТИ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА, МАС_ИТ

Назив предмета:

Педагогија

Наставник:

Драгана Р. Бјекић

Статус предмета:

О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Психологија

Циљ предмета

Упознавање са системом педагошких знања и оспособљавање за примену у наставном и васпитно-образовном раду, развој наставничких компетенција..

Исходи предмета: Студент зна да објашњава и анализира процесе васпитања и наставе; примењује теоријска знања у планирању и обликовању васпитних процедура; познаје историјске димензије в-о. система; зна и примењује поступке евалуације; планира сопствено професионално усавршавање; примењује дидактичке принципе при планирању наставног процеса и као критеријуме ваљаности спроведених наставних процедура; бира и примењује методе и организационе облике наставе; препознаје и користи широк опсег знакова у наставној комуникацији; примењује наставне иновације.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основе педагогије: основни појмови, систем дисциплина, методологија истраживања. Васпитање: појам, развој, карактеристике; циљ и исходи; подручја васпитања. Основе методике васпитног рада: садржаји, методе, принципи, васпитни модел позитивне дисциплине. Систем васпитања и образовања. Историјске димензије развоја система. Васпитање у различитим социјалним контекстима. Програмирање и вредновање васпитно-образовног рада школе. Наставници и сарадници у школи. Образовање одраслих.

Основе дидактике: предмет и задаци. Основни појмови. Фактори наставе. Теорије учења и наставе. Садржаји наставе и њихов избор; циљеви и исходи, компетенције. Опште и стручно образовање. Наставни план, наставни програм, школски програм. Израда и вредновање курикулума. Индивидуални образовни план. Дидактички принципи и њихово остваривање. Организација наставног процеса: Наставне методе. Дидактички системи наставе. Наставни час. Организациони облици наставе. Комуникација у настави. Структура наставног процеса. Праћење напредовања ученика. Материјално-техничка основа наставе. (Е)Уџбеник. Иновације у настави.

Практична настава: Припрема теста знања, дефинисање циљева и исхода васпитног процеса; формулисање техника евалуације васпитно-образовног рада у школи; планирање професионалног оспособљавања одраслих и професионалног развоја наставника; дефинисање исхода; организовање часа практичне наставе по АУН моделу; развој комуникационих вештина; традиционална припрема часа, сценарио часа и ситуациона припрема часа; ИОП; технике оцењивања у средњем стручном образовању; дидактичко-информатичко обликовање наставе.

Литература:

1.

Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника, Ужице: Учитељски факултет.

2.

Бјекић, Д., Бјекић, М. и Папић, Ж. (2009). Педагошко-методички приручник за практичан рад студената – професора технике и информатике, Чачак: Технички факултет.

3.

Златић, Л. и Бјекић, Д. (2015). Комуникациона компетентност наставника: концептуализација, развој и мерење, Ужице: Учитељски факултет. (поглавља)

4

Ивић, И., Пешикан, А. и Антић, С. (2002). Активно учење/настава, Београд: Институт за психологију.

5.

Стојић, Т., Радивојевић, Д., Јеротијевић, М., Радовановић-Тошић, Љ., Ћировић, Д. и Завишић, В. (прир.), (2007). Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе, Београд: ФОД, http://www.inkluzija.org/

6

Трнавац, Н. и Ђорђевић, Ј. (2005). Педагогија, Београд: Научна књига.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања: 2 (30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање; е-настава); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење; традиционална настава подржана е-курсом доступним у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=81

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

24

практична настава, вежбе

15

усмени испит

46

колоквијум-и

10