Студијски програм:

МАС ЕЛ

Назив предмета:

Програмирање PLC-а

Наставник:

Бјекић М. Мирослав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти овладају програмирањем и применом програмабилно логичких контролера (PLC) по стандарду EN 61131.

Исход предмета

Студенти су након одслушаног предмета оспособљени да програмирају PLC по стандарду EN 61131 и примењују PLC у конкретним апликација.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у PLC. Структура PLC. Типови променљивих. Програмске организационе јединице (програм, функционални блокови, функције). Програмирање PLC: Лествичасти дијаграм, Функционални блок дијаграм, Структурни текст, Листа инструкција, Секвенционални функционални дијаграм, Континуални функционални дијаграм. Дебаговање програма. Оператор панел. Повезивање PLC-a. Израда пројеката са PLC-ом. Документовање пројекта. Примене PLC-a.

Практична настава

Практична настава се одвија у виду лабораторијских вежби на којима студенти програмирају PLC и решавају конкретне, практичне проблеме са којима се могу срести у реалним индустријским апликацијама.

Литература:

1.

PLC programming according to the IEC 61131-3 standard

2.

User Manual for PLC Programming with CoDeSys, 3S - Smart Software Solutions GmbH

3.

Корисничко упутство за PLC контролере заступљене у лабораторији

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

40

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и