Студијски програм:

МАС М

Назив предмета:

Производна логистика

Наставник:

Ћурчић Н. Срећко

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета

Основни циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну знања о савременим и перспективним производним логистичким процесима и системима, као и знања за одговарајуће логистичке подршке за  разне врсте заштите воде ваздуха и земљишта од производних процеса и система.

Исход предмета

Исход предмета

Стечена знања омогућавају да се промењује производна логистичка концепција како у домену производње тако и у домену  заштите животне средине од загађујућих елемената.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теоријска настава се бави изучавањем програма кроз:

1) Појам, ресурси и производни логистички концепт.

Производни логистички процеси и карактеристике логистичке концепције за заштиту животне средине. Ресурси производне логистике у разним областима пословања и заштити животне срдине. Производни логистички процеси као сегмент одрживог развоја у заштити животне средине.

2) Функције производне логистике и заштити животне средине

Набавка и континуитет снабдевања подацима о производним процесима као и о утицају на животну средину (прибављање информација, опредељивање, избор оптималних снабдевача), модели и системи набавке.

Производна логистика складиштења: типови складишта, величина простора за складиштење, оптимизација складишта, технологија складиштења, складишна техника, аутоматизација складишта. Производне логистика  транспорта и транспортни процеси за заштиту животне средине.  Анализa, логистичко моделирање и смулација заштите животне средине.

Практична настава

Вежбе се изводе моделирањем и симулацијом практичних проблема логистичком  концепцијом.  

Студент треба да буде укључен у производне логистичке процесе пројектовања, као и конкретних логистичких процеса за заштиту животне средине.

Литература:

1.

Ћурчић, Срећко, Пантелић, Тихомир: Логистички системи, Технички факултет, Чачак, 2005.[

2.

Павловић Милан. Еколошко инжењерство.Универзитет у Новом Саду, Технички факултет "МихајлоПупин",  Зрењанин, 2004.

3.

Ћурчић Срећко, Драгићевић Снежана, Милуновић Сандра, Ђурић Милена: Могућности коришћења биомасе и отпадног дрвета од комуналних система за добијање различитих облика енергије, технички Чачак, 2010.

4.

Славко. Арсовски, Зора. Арсовски, Миљко Кокић: Менаџмент производним и информационо комуникационим технологијама, Машински факултет, Крагујевац, 2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

40

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и