Студијски програм:

ИАС_ТИ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА, ОАС_ИТ, ОАС_ПМ

Назив предмета:

Психологија

Наставник:

Драгана Р. Бјекић (1), Милица М. Стојковић (1)

Статус предмета:

О, О, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање са сазнањима система психолошких дисциплина формативних за васпитање и наставу, и оспособљавање за праћење и усмеравање психолошких елемената и димензија васпитно-образовног процеса.

Исходи предмета

Студент функционално објашњава основне психолошке појмове и теорије; објашњава психичке процесе, функционисање личности и психички развој, препознаје ефекте чинилаца развоја; препознаје психолошке аспекте васпитно-образовних и наставних процедура; анализира и планира психолошке аспекте наставе и васпитања, социјалну и наставу интеракцију и комуникацију; познаје психолошке димензије професионалног деловања наставника и развија сопствене професионалне вештине

Садржај предмета

Теоријска настава: Психологија као научни систем, значај за професионално деловање наставника. Методологија психолошких истраживања. Органске основе психичког живота.

Основе опште психологије: когнитивни психички процеси; динамички психички процеси – емоционални процеси и конативни процеси. Појам личности, црте, структура и динамика личности. Појам и чиниоци развоја; законитости психофизичког развоја, критични периоди у развоју, зрелост. Развој психичких функција и процеса. Периодизација психичког развоја. Психолошке карактеристике адолесцената.

Психологија васпитања и образовања: подручја учења, школско учење, димензије учења. Фактори учења и памћења. Трансфер. Напредовање у учењу. Социјалне димензије васпитања и наставе: васпитање као психолошки процес; разредна клима, стилови васпитања, стилови руковођења. Индивидуализација: обдарени ученици, ученици са тешкоћама; психолошки аспекти инклузивног образовања. Професионални развој. Основе психологије рада, тимско функционисање. Психологија наставника: личност наставника, успешност, улоге, компетенције; развој професионалног идентитета наставника; стрес и професионално сагоревање наставника..

Практична настава: Препознавање психичких процеса; повећавање интерперсоналне свесности; препознавање детерминанти психичког развоја, предвиђање тока психичког развоја. Избор метода учења и управљање процесом учења. Планирање процедура праћења развоја и напредовања ученика. Динамика група. Идентификовање ученика са посебним карактеристикама. Улога наставника у планирању професионалног информисања и усмеравања ученика. Анализа посла и професионална селекција.

Литература: (изабрана поглавља из следећих књига)

1.

Andrilović, V. i Čudina, M. (1988). Psihologija učenja i nastave, Zagreb: Školska knjiga.

2.

Бјекић, Д. (1999). Професионални развој наставника, Ужице: Учитељски факултет.

3

Брковић, А. (2010). Развојна психологија, Чачак: Регионални центар за професионални развој

4

Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetiž, V., Rijavec, M. i Miljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja, Bgd: Klett.

5

Златковић, Б. (2014). Психологија учења и наставе, Врање: Учитељски факултет.

6

Требјешанин, Ж- (2011). Психологија, Београд: Завод за уџбенике.

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања:2 (30)

Вежбе:2 (30)

ДОН: 0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање; е-настава); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење, традиционална настава подржана е-курсом доступном у оквиру Мудл система https://eucenje.ftn.kg.ac.rs/course/view.php?id=80

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

24

практична настава, вежбе

10

усмени испит

46

колоквијум-и (уводни)

10

 

 

семинар-и

0