Студијски програм:

МАС ИТ, МАС М

Назив предмета:

Савремене ИТ и системи

Наставник:

Мицић М. Живадин

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

најмање три предмета из области ИТ, са ОАС (укључујући области: рачунарског инжењеринга, информационих система, софтверског инжењеринга и ИТ у индустрији - CAD/CAM/CAE итд)

Циљ предмета

Консолидација савремених сазнања по стандардизованим областима и подобластима ИТ, за даљи професионалан рад, како у областима ИТ, тако и у другим мултидисциплинарним применама ИТ (ИМТ примене).

Исход предмета

Исходи омогућују да студент: 1) упозна савремене трендове развоја ИТ на платформи стандардизације ИТ и изабраног система/ подсистема; 2) пореди иновације у подобластима организације података, мултимедијa, заштите и безбедности, биометријских техника и технологија; 3) упознаје трендове програмских језика у ИТ и технологија интегративног (међусистемског) програмирања; 4) упознаје актуелне трендове захтева за квалитет софтвера и документовање система; 5/6) анализира савремене трендове Веб система глобалних/ локалних мрежа; 7) упознаје место иновација у савременим трендовима система (или графичких система визуелизације); 8) препознаје структуру ИТ-пословних процеса за изабрани систем; 9) препознаје трендове системских и периферних ресурса; 10) конфигурише савремену архитектуру изабраног система; 11) упознаје трендове знања, меморисања, одржавања; 12) примењује савремена знања...

Садржај предмета

Теоријска настава

Теме:

Место и улога иновативности код савремених ИТ (развојни пројекти у ИТ) у поређењу са другим областима рада и стваралаштва и ИМТ дисциплинама (према ICS - International Clasification of Standards).

Поређење области и подобласти ИТ са највећим интензитетом иновативности (са другим областима ИМТ студија).

Интерно поређење линија трендова иновативности у стандардизованим подобластима/ системима ИТ (ICS = 35):

1) терминологија ИТ и система, 2) организација података, мултимедијални системи, системи заштите, безбедности, биометријске технике и технологије итд; 3) интерсистемско програмирање; 4) развој софтвера и документација система; 5) Веб системи глобалних комуникација; 6) системи локалних мрежа; 7) иновације и графички системи; 8) избор пословног система; 9) системски и периферни ресурси; 10) системски интерфејси; 11) системи одржавања и меморисања; 12) системи примена ИТ.

Практична настава

Упознавање са методологијом кластеризације савремених ИТ и система.

Примена PDCA методологије за одређивање временског индекса иновативности изабране области/подобласти ИТ.

Кластеризација изабране области/ подобласти ИТ (према временском интензитету иновативности: дневно, седмично, месечно, годишње).

Одређивање линија трендова иновирања у изабраним областима/ подобластима ИТ.

Дефинисање индекса количине и вредности за поређење по подобластима савремених ИТ и шире.

Израда семинарског рада у изабраној подобласти ИТ уз коришћење савремених технологија и стандарда.

Литература:

1.

Ж. Мицић: ИТ у интегрисаним системима, Одлуком Научно-наставног већа Техничког факултета, број VIII-1232/14 од 13. јуна 2007, COBISS.SR-ID 146094860, ISBN 978-86-901809-6-7, Технички факултет Чачак, 2008

2.

Micic Z., Micic M., Blagojevic M., ICT innovations at the platform of standardisation for knowledge quality in PDCA, Computer Standards & Interfaces, In press (2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.csi 2013.03.002

3.

*** ISO, ISO Store, Standards catalogue, 35: IT, http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ics.htm,

4.

*** ИСС - Институт за стандардизацију Србије: http://www.iss.rs/,  http://www.iss.rs/standard/advance_search.php

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе, уз LMS Moodle (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, методе демонстрације уз ресурсе за Е-учење);

Активирани облици студирања и учења: вербално, смисаоно, рецептивно учење/студирање истраживањем, кооперативно  практично учење, студирање решавањем савремених проблема студијског истраживачког рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20

     

     

Из библиотеке Факултета постоји могућност Е-приступа наведеним литературним Веб ресурсима