Студијски програм:

МАС М

Назив предмета:

Синтеза и карактеризација електронских компоненти

Наставник:

Митровић С. Небојша

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Дефинисање корелације између технолошких параметара синтезе, структуре, функционалних својстава и могућности примене наноструктурних и аморфних компоненти.

Исход предмета

Оспособљеност полазника за синтезу, карактеризацију и примену савремених електронских компоненти.

Садржај предмета

Теоријска настава

Методе синтезе нанокристалних и аморфних система. Структурне промене нанокристалних и аморфних система при загревању. Кинетичка својства нанокристалних и аморфних система. Електронска структура аморфних и нанокристалних система. Функционална својства.

Практична настава

Експериментални истраживачки рад у лабораторији за аморфне системе: мерење - (t), R(t), Hct), (f), R(δ).

Литература:

1.

Маричић, А.: Физика и технологија аморфних материјала, ЦМС-Београд, 1994.

2.

Маричић, А.: Синтеза, структура, својства материјала, ЦМС - Београд, ТФ - Чачак, ИТН  САНУ – Београд, 1997.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, консултативна настава, експериментални истраживачки рад, семинарски рад.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

     

практична настава

25

усмени испит

50

колоквијум-и

10

..........

     

семинар-и

10