Студијски програм:

МАС ЕЛ

Назив предмета:

Управљање електроенергетским системима

Наставник:

Сарић Т. Андрија

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Основни циљ предмета је да студенти сагледају главне аспекте регулације два најважнија експлоатациона показатеља рада ЕЕС-а: напона и учестаности. Пошто се ради о врло сложеним процесима, описаним системима диференцијално-алгебарских једначина високог реда, предмет је прилагођен нивоу студија, односно тежи се да студенти разумеју поједине физичке законитости, без детаљног разматрања различитих аспеката динамичког понашања на нивоу сложених ЕЕС-а. Дакле, основни аспект је анализа стабилности у стационарним стањима.

Исход предмета

На крају курса студенти су у могућности да:

•           Разумеју основне проблеме при регулације напона и реактивних снага и регулације учестаности и активних снага.

•           Моделују најважније елементе који одређују регулацију напона: регулационе трансформаторе у различитим применама, синхроне генераторе, регулаторе побуде, побуднице и статичке компензационе уређаје.

•           Моделују најважније елементе који одређују регулацију учестаности: турбинске регулаторе, турбине и друге.

•           Испитају стабилност једноставних конфигурација упрошћених (једномашинских) ЕЕС-а.

•           Припреме динамичке моделе за коришћење готових програмских пакета за транзијентну анализу ЕЕС-а.

Садржај предмета

Теоријска настава

Општи проблеми управљања електроенергетским системима. Аутоматизација управљања. Врсте и опремање центара управљања. Регулација напона и реактивних снага. Регулација напона помоћу трансформатора са променом односа трансформације под оптерећењем. Системи за регулацију побуде синхроних машина. Статички уређаји за регулацију напона и реактивних снага. Регулација учестаности и активних снага. Врсте, опис и начин моделовања турбинских регулатора. Моделовање производних агрегата. Моделовање потрошача и инерције обртних маса. Моделовање електрана у изолованом раду, мешовитих и повезаних електроенергетских система. Аутоматска секундарна регулација учестаности и активних снага.

Практична настава

Рачунске вежбе на табли. Решавање практичних проблема на рачунару применом готових софтверских пакета.

Литература:

1.

М. С. Ћаловић, Регулација електроенергетских система; Том 1: Регулација учестаности и активних снага и Том 2: Регулација напона и реактивних снага, Електротехнички факултет, Београд, 1997.

2.

М. С. Ћаловић и П. Ч. Стефанов, Збирка решених задатака из регулације електроенергетских система, Беопрес, Београд, 2000.

3.

Д. Поповић, З. Горечан, Ј. Дујић, В. Васић и В. Перић, Моделовање у електроенергетици, ДМС група, Нови Сад, 2011.

4.

Д. П. Поповић, Динамичка сигурност електроенергетских интерконекција, ЕТИ »Никола Тесла«, 2008.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Наставно градиво биће презентовано студентима путем класичних предавања, Microsoft PowerPoint презентација, решавање нумеричких примера на табли и применом рачунарских метода. Предавања и вежбе базиране су на примерима из литературе и праксе. Саставни део наставе су и консултације са извођачима наставе (наставником и сарадником) у циљу бољег савладавања градива. Провера знања врши се путем колоквијума у току семестра и завршног писменог и усменог испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

40

..........

     

семинар-и