Студијски програм:

МАС ИТ

Назив предмета:

Заштита рачунарских система

Наставник:

Сукић А. Ћамил

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Рад са основним концептима заштите рачунарских система. Упознавање студената са новим безбедносним претњама и опасностима, као и са техникама заштите рачунарских система на конкретним примерима. Повећање нивоа свести о могућим претњама и нападима пре свега у Интернет окружењу, као и проширивање сазнања о новим алатима за детектовање рањивости постојећих система и примену превентивне заштите.

Исход предмета

Студенти ће добити потребна знања из области заштите рачунарских система на конкретним примерима.

Садржај предмета

Теоријска настава

- Увод у заштиту рачунарских система.

- Безбедносне претње и опасности.

- Анализа методологије нападача.

- Механизми контроле приступа.

- Модели заштите.

- Физичка заштита.

- Хардверска заштита.

- Основни механизми заштите.

- Увод у криптографију.

- Примена криптографије.

-Дигитални потпис и дигитални сертификати.

- Заштита рачунарских мрежа.

- Заштита апликација.

- Заштита електронских система плаћања.

- Понављање пређених лекција и припрема за испит.

Практична настава

В-01: Основни појмови из заштите рачунарских система. В-02: Методе социјалног инжењеринга. В-03: Методе управљања ризиком. В-04: Методе phishing-а. В-05: Примери вируса и антивирусног софтвера. В-06: Примери тројанских коња. В-07: Примери рачунарских црва. В-08: Kerberos. В-09: Примери примене криптографије. В-10: Примери примене дигиталног потписа и стеганографија. В-11: Методе аутентикације (аутентификације). В-12: Примена смарт картица. В-13: Примена ПКИ. В-14: Примена firewall-ова. В-15: Понављање пређених вежби и припрема за испит.

Литература:

1.

Ћамил Сукић, Сигурност рачунарских система, уџбеник, 2012

2.

Д. Плескоњић, Немања Мачек, Борислав Ђорђрвоћ, Марко Царић, Сигурност рачунарских система и мрежа, Микро књига. Београд

3.

Matthew Strebe, Charles Perkins, Firewalls заштита од хакера, Компјутер библиотека, Чачак

4.

Тања Каурин и Драган Ануцојић, Заштита информационих система и података, Нови Сад : Факултет за правне и пословне студије "Др Лазар Вркатић", 2011.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, аудиторне и лабораторијске вежбе

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

10

усмени испит

25

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

10