Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Машински елементи

Наставник:

Југовић С. Звонимир

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

Нема

Циљ предмета

Циљ овог предмета је упознавање студената са теоријским основама, применом, начином функционисања, прорачуном, конструкционим облицима, као и избором стандардних машинских елемената према задатим условима.  Машински елементи представљају основу конструкције, израде и функционисања машина. Обзиром на то у оквиру предмета се обрађују компоненте машинских система од општег значаја, односно конструкциони облици, радне карактеристике, област примене, прорачун, избор материјала итд. Предмет Машински елементи обухвата изучавање реалних конструкционих решења уз коришћење теоријских знања и изведених решења.

Исход предмета

Изучавањем овог предмета стичу се основна знања за конструисање, прорачун и проверу, избор из стандардних фамилија и компоновање машинских елемената у сложене машинске структуре, уз испуњење услова везаних за производњу и експлоатацију.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Стандардизација машинских делова. Толеранције машинских делова и склопова.  Основе прорачуна машинских делова. Навојни спојеви. Еластични спојеви. Зупчасти преносници. Фрикциони преносници. Каишни преносници. Ланчани парови. Вратила и осовине и Спојеви вратила и обртних делова. Котрљајни лежаји. Клизна лежишта. Спојнице и кочнице.

Практична настава

На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Графички радови се раде из  навојних спојева, каишних преносника, зупчастих преносника и избора улежиштења.

Литература:

1.

Николић, В.,"Машински елементи, теорија, прорачун, примери", Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2004.

2.

Милтеновић, В., "Машински елементи – облици, прорачун примери", Машински факултет, Ниш, 2009.

3.

Огњановић, М., "Машински елементи", Машински факултет, Београд, 2012.

4.

Југовић, З., Поповић, М.,"Машински елементи – ПРИРУЧНИК", Факултет техничких наука, Чачак, 2012.

5.

Југовић, З., Поповић, М., "Машински елементи – Тестови знања", Факултет техничких наука, Чачак, 2012.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и завршни тест.

У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.

Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (у току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20