Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС Мех, ОАС ИМ

Назив предмета:

Машински елементи

Наставник:

Југовић С. Звонимир

Статус предмета:

О, О, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Техничко цртање, Техничка механика

Циљ предмета

Циљ овог предмета је упознавање студената са теоријским основама, применом, начином функционисања, прорачуном, конструкционим облицима машинских елемената, као и избором стандардних машинских елемената према задатим условима. У оквиру овог предмета, студенти ће се детаљно упознати са основним карактеристикама машинских елемената, кроз анализу оптерећења, напона и деформација. Такође, стећи ће основна знања везана за прорачун носивости машински елемената,  прорачун степена сигурности, поузданости, радног века и анализу могућих оштећења и разарања машинских делова и машинских елемената.

Исход предмета

Изучавањем овог предмета стичу се основна знања за конструисање, прорачун и проверу, избор из стандардних фамилија и компоновање машинских елемената у сложене машинске структуре, уз испуњење услова везаних за производњу и експлоатацију.Студент ће бити оспособљени за димензионисање и проверу машинских делова, подсклопова и склопова у односу на захтеване критеријуме (чврстоћа, крутост, напонска стања и др.).

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод. Стандардизација машинских делова. Толеранције машинских делова и склопова.  Основе прорачуна mашинских делова. Навојни спојеви. Еластични спојеви. Зупчасти преносници. Фрикциони преносници. Каишни преносници. Ланчани парови. Вратила и осовине и спојеви вратила и обртних делова. Котрљајни лежаји. Клизна лежишта. Спојнице и кочнице.     

Практична настава

Пројектни задаци као облик практичне наставе обрађују следеће области: навојне спојеве, каишне преноснике, зупчасте преноснике и вратила.

Литература:

1.

Николић, В.,"Машински елементи, теорија, прорачун, примери", Факултет инжењерских наука, Крагујевац, 2004.

2.

Милтеновић, В., "Машински елементи – облици, прорачун примери", Машински факултет, Ниш, 2009.

3.

Огњановић, М., "Машински елементи", Машински факултет, Београд, 2012.

4.

Југовић, З., Поповић, М.,"Машински елементи – ПРИРУЧНИК", Факултет техничких наука, Чачак, 2012.

5.

Југовић, З., Поповић, М., "Машински елементи – Тестови знања", Факултет техничких наука, Чачак, 2012.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда пројектних задатака, колоквијуми и завршни тест.

У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду пројектних задатака, пружа помоћ у изради и прегледају исти.

Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста (току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

4

писмени испит

50

практична настава

4

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

12