Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Математика информатике

Наставник:

Лазаревић Д. Вера

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Циљ је овладавање модерним математичким моделима и методама као корисним алатом за решавање практичних задатака у информатици.

Исход предмета

На крају курса студент треба да овлада основним математичким идејама, концептима и резултатима и да буде оспособљен да их самостално практично примени у стручним предметима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Мреже. Булова алгебра. Булови изрази. Минимизација. Позициони системи. Основни елементи теориjе вероватноће, коначни вероватносни системи, дискретне случаjне променљиве и њихове нумеричке карактеристике.

Поjам ентропиjе на коначном вероватносном систему и Шенонова дефинициjа информациjе. Мера за информациjу и особине функциjе коjа мери информациjу. Пренос информациjа комуникациjски канал и особине. Кодирање и особине теориjе кодирања.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате садржај предавања, на вежбама се разрађује практичан део предмета, кроз израду задатака из сваке области.

Литература:

1.

Лазаревић, Збирка задатака из математике информатике, Технички факултет у Чачку, 2004.

2.

Шешеља, Б. (1980). Математика информатике, Нови Сад: ПМФ

3.

Тепавчевић, А., Шешеља, Б. (1995). Математичке основе информатике, Нови Сад: ПМФ.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

6

писмени испит

35

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

4