Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Материјали

Наставник:

Јордовић А. Бранка

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање основних знања из области науке о материjалима и материjала коjи се користе у техници.

Исход предмета

Стечена знања треба да омогуће препознавање и правилан избор материjала за одређену намену.

Садржај предмета

Теоријска настава

Унутрашња грађа материjала (аморфна и кристална), везе између структуре и особина реалних материjала, диjаграми бинарних легура, фазне промене у металним системима, основни видови термичке и хемиjско термичке обраде материjала, преглед особина и примене челика, ливених гвожђа и наjважниjих нежелезних метала и њихових легура, неметални материjали(техничка керамика, пластика, композитни материjали, синтеровани материjали и др.), металне превлаке, корозиjа, особине материjала(механичке, физичке), избор материjала.

Практична настава

Аудиторне вежбе

Обjашњење означавања материjала по старом и новом систему на низу конкретних случаjева, обнављања градива и припрема за први колоквиjум, први колоквиjум, обjашњење диjаграма стања Fe-C и фазних трансформациjа, практични примери избора материjала, обнављање градива и припрема за други колоквиjум, други колоквиjум.

Лабораториjске вежбе

Испитивање затезањем, испитивање притискивањем, испитивање жилавости, одређивање тврдоће статичким и динамичким методама, технолошка испитивања, испитивања без разарања, металографска испитивања.

Литература:

1.

М. Јовановић, Д. Адамовић, В. Лазић, Н. Ратковић: Машински материjали, Машински факултет Крагуjевац, 2003.

2.

Р. Лучић : Машински материjали - наука и инжењерство, Вук Караџић, Параћин, 1995.

3.

В. Ђукић : Машински материjали, Крагуjевац, 1994.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, аудиторне и лабораториjске вежбе. Провера знања jе кроз оцену вежби, два колоквиjума и завршног испита.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

8

писмени испит

30

практична настава

21

усмени испит

     

колоквијум-и

41

..........

     

семинар-и