Студијски програм:

ОАС Мех

Назив предмета:

Механика машина

Наставник:

Милићевић Р. Иван

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Положени предмети: Техничка механика 1, Техничка механика 2

Циљ предмета

Упознавање са моделирањем и прорачунима у техничкој пракси: кретања тела и система тела геометријска (кинематика) и при деловању сила (динамика). Стицање теоријских знања о методама анализе структуре механизама и анализе кретања.

Исход предмета

Усвајање основних знања из инжењерске механике и то: кретање система тела (кинематика), динамичка стања система тела. Усвајање механике као основе техничких знања. Основно знање коришћења рачунара у механичким прорачунима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Кинематика: Врсте механизама. Моделирање кретања механизама машина: тачка, круто тело. Кинаматика тачке: координантни системи, закони кретања, брзине и убрзања, кинематички дијаграми . Кинематика тела:  транслаторно кретање, обртање тела око непомичне осе, равно кретање. Сложено (релативно) кретање тачке. Сложено (релативно) кретање тела. Принципи механике система материјалних тачака. Генералисане координате. Матричне форме. Положај, брзина и убрзање у генералисаном координатном систему. Везе и њихове реакције.

Динамика: Динамичко моделирање кретања механизама машина: тачка, круто тело, систем тачака/крутих тела. Примена општих закона кретања материјалне тачке. Општи закони о промени  количине кретања, момента количине кретања и кинетичке енергије система. Примена Даламберовог  принципа за решавање динамике тачке, система тачака и тела. Динамика тела: траслаторно кретање, обртање око непомичне осе, равно кретање. Основи судара тачке и тела. Основи аналитичке механике: принцип виртуалних померања, Лагранжове једначине II врсте.

Осцилације: Осцилације материјалне тачке. Слободне (хармонијске) осцилације. Осцилације са и без пригушења, са и без побуде. Појава резонанце. Практични примери осцилаторних система са једним степеном слободе. Осцилације материјалних система. Матрични изрази за енергију (кинетичку и потенцијалну), функцију расипања и особине коефицијената матрица.

Механизми: Структура и класификација механизама. Врсте механизаама. Кинематички ланци, парови и полужни механизми. Зупчасти точкови и механизми састављени од зупчастих точкова. Брегасти механизми. Фрикциони преносници и варијатори. кочнице, Спојнице. Механизми са прекидним кретањем. Специјални механизми за: регулацију, аутомате, математичке приборе,  за машине са вибрационим и ударним дејством.

Практична настава

На вежбама се решавају практични примери из свих области које се обрађују на предавањима, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти. Раде се три  графичка задатка из области: транслација и ротација тела, равно кретање тела и динамика система тела.

Литература:

1.

Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, Техничка механика - општи курс,  Грађевинска књига, 1982.

2.

Д. Голубовић, М. Којић, К. Премовић, И. Милићевић: Техничка механика – Кинематика и динамика,  допуњено издање, електронски облик, Чачак, 2007. (Линк)

3.

Голубовић, Д.: Техничка механика – виши  курс,  Технички факултет, Чачак, 1988. , ел. форма 2007. (Линк).

4.

Којић, М., Мићуновић, М.: Теорија осцилација, Научна књига, Београд, 1979.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, вежбе, израда графичких радова, колоквијуми и завршни тест.

У оквиру предавања студент се упознаје са теоријским основама потребним за разумевање материје и израду практичних примера. На вежбама се решавају практични примери, дају упутства за израду графичких радова, пружа помоћ у изради графичких радова и прегледају исти.

Провера знања се изводи кроз полагање колоквијума (у току семестра) и завршног теста ( току испитног рока). Студенти који се не квалификују за завршни тест могу да полажу поправне колоквијуме. Такође се могу поправљати оцене из свих активности кроз поновно обављање истих.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

50

практична настава

5

усмени испит

20

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20

     

     

Напомена: Писмени део испита се може полагати и парцијално путем колоквијума у току семестра.