Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент информациони системи

Наставник:

Нешић Д. Зоран

Статус предмета:

И, И, О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања како би могли да успешно примене информационе технологије и информационе системе у савременом пословању. Оспособљавање за избор и употребу информационих система у решавању менаџерских проблема. Поред теоријског знања из  ове области, студент проба да овлада основним вештинама потребним за пројектовање ИС.

Исход предмета

Способност коришћења савремених информационих система у функцији доношења пословних одлука. Усвајање и примена стандарда за моделирање процеса и података. Познавање структуре и способности за самосталну примену метода анализе и унапређења постојећег МИС а. Способност за пројектовање и одржавање МИС а.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод и општа теорија система, Системи за подршку у одлучивању, Експертни системи, Функционални модел послова у предузећу , Моделирање менаџерских захтева за информацијама,  Функционално моделирање, Информацоно моделирање, Апликативно моделирање, Трансакционо процесирање информација, Аналитичко процесирање информација, Складишта података, Олап системи, Дата мининг - откривање знања, Мис у е-comercce окружењу

Практична настава

     

Литература:

1.

Вељовић А.,Радојичић  М, Весић Ј Менаџмент информациони системи, Технички факултет, Чачак, 2008.

2.

Turban E., Mclean E., Wetherbe J., Информациона технологија за менаџмент, Завод за уџбенике наставна средства, Београд, 2003.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ, СЕМИНАРИ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

40

     

     

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......