Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Менаџмент квалитетом

Наставник:

Папић Р. Љубиша

Статус предмета:

И, И, О, О, И

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Предмет Менаџмент квалитетом се изучава у циљу добијања основних знања потребних за управљање квалитетом процеса рада и производа.

Исход предмета

Кандидат се упознаје са основним појмовима и принципима менаџмент квалитетом у контексту променљивих захтева корисника и високог степена конкурентности на отвореним тржиштима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Квалитет производа и конкурентност предузећа. Менаџмент квалитетом. Интегрисани менаџмент квалитетом. Систем менаџмент квалитетом. Сертификација система менаџмента квалитетом. Статистичке методе унапређења квалитета. Седам простих метода унапређења квалитета. Анализа способности процеса. Бенчмаркинг. Анализа врста, последица и критичности неусаглашености.

Практична настава

Пројектни задатак, као облик практичне наставе, обрађује статистичке методе у напређења квалитета и анализу способности процеса.

Литература:

1.

Папић Љ., Ненадић Д.: Структурирање функције квалитета, DQM, Пријевор, 2006..

2.

Папић Љ., Статистичке методе и сертификација система квалитета, ОМО, Београд 1994, 175 страна

3.

Папић Љ., Квалитет у одржавању, DQM, Чачак, 1997. 365 стр

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз коришћење ppt презентације, израда практичних примера (задатака), израда и консултације за израду и преглед пројектног задатка

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

70

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20