Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент људским ресурсима

Наставник:

Радовановић В. Владимир

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљ предмета је упознати студенте с основним концептима управљања људским ресурсима, као и специфичностима ове функције менаџмента у у систему управљања предузећа

Исход предмета

Оспособити студенте за самостално осмишљавање и обављање основних послова из домена управљања људским ресурсима у свим категоријама пословних система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод: Појам и садржај менаџмента људских ресурса. Место , улога и значење менаџмента људских ресурса у управљању пословним системом.  Анализа  функција менаџмента људских ресурса: Анализа посла-дизајнирање радних места. Планирање људских ресурса, Регрутовање потенцијалних кандидата, Селекција људских ресурса, Увођење запослених у свет рада, Развој и тренинг људских ресурса,  Мерење и унапређење перформанси запослених, Мотивација и мотивациони процеси, Плате-компензација за уложени рад, бенефоције и друге повољности људских ресурса, Радни однос-заснивање и рсакид радног односа, права и обавезе запослених из радног односа. Колективни односи у раду-синдикално организовање и деловање, колективно прегов, колективно преговарање и колективни уговор. Здравствена заштита, облици заштите и безбедност на раду. Узроци несрећа на раду и мере заштите. Напуштање пословног система, вољно и невољно напуштање, вишак запослених и отпуштање. Посебне теме  менаџмента људских ресурса: Комуникације у функцији менаџмента људсдких ресурса.Конфликти и врсте радних конфликата, решавање конфликата. Стрес и последице стреса. Мобинг, врсте и заштита од мобинга.Тенденције управљања људским ресурсима у будућности.

Практична настава

Вежбе прате предавања и обухватају разраду програмом предвиђеног градива

Литература:

1.

Радовановић,В.:Менаџмент људских ресурса, Факултет техничких наука, Чачак, 2009.

2.

Dessler, G.: Основи менаџмента људских ресурса, Дата статус, Београд, 2004.

3.

Derek Torrington,Laura Hall, & Stephen Taylor, Дата статус, Београд 2004.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом „ex cathedra“ презентацијом наставног садржаја.

Вежбе се изводе комбинацијом метода “ex cathedra” и “case који обухвата израду семинарског рада студената на конкретним задацима из оквора садржаја наставног садржаја у предузећу укључујучи и презентацију истог.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30