Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИТ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент пројектима

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Весић Васовић Ј. Јасмина (1)

Статус предмета:

И, И, О, О

Број ЕСПБ:

5

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ је упознавање с основама управљања пројектом и могућностима програмског алата у процесу планирања пројекта, праћења његове реализације и поређења планираног времена и трошкова са стварним трајањем и трошковима.

Исход предмета

Студент треба да зна да користи специфичне теорије, концепте и принципе пројектног манаџмента, примењује стечена знања у решавању конкретних проблема уз одговарајућу софтверску подршку.

Садржај предмета

Теоријска настава

Основе пројектног менаџмента: Појам пројектног менаџмента. Односи пројектног менаџмента и других типова менаџмента. Појам и врсте пројеката. Обележја пројекта. Појам околине пројекта. Односи пројекта и околине. Користи од пројектног манаџмента. Развој пројектног менаџмента. Животни циклус пројекта. Дефинисање пројекта: Извори пројекта. Тестирање прелиминарне стратегије. Планирање пројекта: Параметри планирања. Планирање времена и трошкова. Потенцијални проблеми буџета. Додељивање одговорности. Евалуација пројеката, Feasibility студија. Селекција пројекта. Имплементација пројекта. Комплетирање пројекта. Организација за извођење пројекта: Облици пројектне организације. Структура организације пројекта. Пројектни тим: улоге у тиму, потребе компетенције, фазе развоја тима, координација и комуникација унутар тима. Софтверска подршка управљању пројектима.

Практична настава

Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива са презентацијом примера (случајева, пројеката) из праксе.

Литература:

1.

Бобера Д., Пројект менаџмент, Економски факултет, Суботица, 2002.

2.

Вељовић А., Радојичић М., Весић Ј., Менаџмент развојем предузећа, Технички факултет, Чачак, 2007.

3.

Taylor III, Bernard, Introduction to Management Science, New Jersey : Prentice Hall , 2004.

4.

Радојичић М., Весић Васовић Ј., Индустријски менаџмент, Технички факултет, Чачак, 2011.

5.

Радојичић М., Практикум из менаџмента развојно инвестиционим  пројектима, Технички факултет, Чачак, 2009..

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита. Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20