Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент промена

Наставник:

Бешић Х. Цариша

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Након завршетка овог курса студенти треба да буду способни да управљају  променама у пословном субјекту од прихватања до комплетирања. Конкретно, овај курс пружа:

- увод у процес потребан да би се покренуо успешан менаџмент промена;

- помоћ у развоју вештина грађења тима код студената;

- преглед фаза менаџмента промена;

- основне вештине за сваки елемент у циклусу менаџмента промена;

- могућност за практиковање и примену наведених вештина.

Исход предмета

- разумевање како менаџмент промена егзистира, коме је намењен и како се имплементира у пракси у пословним 

  субјектима,

- разумевање управљачких тема у менаџменту промена,

- техничке и методолошке основе менаџмента промена из реалног света,

- информисана и критичка перспектива нових тенденција развоја технологија за подршку менаџменту промена

  примењивим у домену менаџмента организација.

Садржај предмета

Теоријска настава

Курс је дизајниран око седам јединица:

Јединица 1: Увод у менаџмент промена

Јединица 2: Реинжењеринг пословних процеса

Јединица 3: Управљање променама и модели организационе структуре предузећа

Јединица 4: Модели менаџмента промена

Јединица 5: Мотивисање за промене

Јединица 6: Организационе промене и развој

Јединица 7: Вођење промене

Практична настава

- дискусије о изабраним питањима и искуствима учешћа у менаџменту промена у пословном субјекту,

- критичка анализа и преглед изабраних радова и чланака.

Литература:

1.

Бешић Ц., Сајферт З., Дамњановић А., Менаџмент промена, Технички факултет, Чачак, 2009, стр. 323., ISBN: 978-86-

7776-090-8, COBISS.SR-ID 171489036.

2.

Изабрана литература из менаџмента промена (избор ће бити стално освежаван).

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- презентације и дискусије

- одређен број примера и случајева коришћења     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20