Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент развојем предузећа

Наставник:

Вељовић В. Алемпије

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљ предмета је да студенти стекну потребна знања како би могли да успешно раде у области менаџмента развојем. Оспособљавање за избор алата у решавању менаџерских проблема. Поред теоријског знања из  ове области, студент проба да овлада основним вештинама потребним за пројектовање ИС за послове менаџмента развојем.

Исход предмета

Способност коришћења савремених система у функцији доношења пословних одлука у менаџменту развојем. Усвајање и примена стандарда за моделирање процеса и података за послове менаџмента развојем.

Садржај предмета

Теоријска настава

Пословна политика, систем менаџмента квалитетом, менадџмент развојем, Планирање и организовање развоја, развој интерних стандарда, разрада и реализација развоја, Развојна политика, циљеви и принципи, основни фактори развоја. Техничко-технолошки прогрес и развој предузећа. Методе и организација истраживачко развојног рада, услови и ограничења за формирање развојне јединице у предузећу. Индустријска својина права и обавезе, улога стандардизације. Улога кадрова у истраживању и развоју. развој производа, Проблеми развоја производа, животни век производа, трошкови развоја новог производа. Развојни програм, апсорпциона способност тржишта, асортиман производње. Управљање технологијом у предузећу. Управљање иновацијама. Технолошка стратегија предузећа, управљање технолошким системима. Информационе технологије у управљању производним технолошким системима. Развој предузећа и финансирање развоја, ефикасност улагања у даљи развој предузећа.

Практична настава

Организација базе података за релевантно подручје истраживања.

Литература:

1.

Вељовић А. Менаџмент развојем предузећа, Технички факултет, Чачак, 2009.     

2.

Turban E., Mclean E., Wetherbe J., Informaciona tehnologija za menadžment, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

3.

Јовановић М., Вељовић А., Нове технологије у процесној индустрији: Пројектовање управљачких система, Савез хемичара и техничара Југославије, Београд, 1998.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Еx катедра, интерактивност, дискусионе групе, семинари, контролни тестови

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

20

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20