Студијски програм:

ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент трендови

Наставник:

Бешић Х. Цариша

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

7

Услов:

 

Циљ предмета

Овладавање знањима и вештинама из кључних области, чије познавање и овладавање постаје услов укључивања у савремени свет бизниса и менаџмента. Студенти ће, учењем и истраживањем садржаја овог предмета, бити оспособљени за избор најповољнијег решења међу могућим алтернативама које дозвољавају ограничени расположиви ресурси.

Исход предмета

Стицање знања о суштини управљања променама, кроз упознавање савремених трендова у домену менаџмента. Овладавање знањима из управљања променама те оспособљеност студената за самостална истраживања из ове области.

Садржај предмета

Теоријска настава

Знање и продуктивност. Потреба за образовањем. Знање као пословни ресурс. Ново схватање управљања и организације. Нова улога менаџмента. Нова организација. Друштвена одговорност предузећа. Одговорност као предуслов конкурентности. Друштвена одговорност и унапређење пословања. Интегрисани менаџмент системи. Основне карактеристике ИМС-а. HACCP. Заштита животне средине. Бенчмаркинг. Димензије бенчмаркинга. Предности примене бенчмаркинга. Маркетинг односа. Концепт друштвеног маркетинга. Нова маркетинг парадигма. Висока технологија и процес управљања. Предузеће и технолошке промене. Комуникација. Главни правци развоја медијског тржишта у свету. Интернет – глобални супер медиј. Услуге. Технолошки развој и услуге. Унапређивање пословања у услугама. Економија предузетништва. Предузетништво као основни принцип економског понашања. Развој предузетничке економије. Мала и средња предузећа. Улога МСП-а у савременој економији. Предузетници и управљање МСП-ом. Изазови менаџмента у ХХI веку. Врхунски менаџмент. Глобални менаџмент. Вештина управљања на дужи период.

Практична настава

- дизајнирање истраживачко-развојног пројекта из управљачких трендова.

- израда студије случаја на вежбама.

Литература:

1.

Сајферт, З., Ђорђевић, Д., Бешић, Ц., Менаџмент трендови, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин, 2006.

2.

Сајферт З., Ђорђевић, Д., Бешић Ц., Лексикон менаџмента, Технички факултет „Михајло Пупин“,  Зрењанин, 2006.  

3.

Јанићијевић, Н., Управљање организационим променама, Економски факултет, Београд, 2004.

4.

Kotter, J., Leading Change, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts, 1996.

5.

Carnall, C., Managing Change in Organizations, Harlow: Pearson Education, New York, 2003.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- презентације и дискусије,

- анализа истраживачко-развојног пројекта из управљачких трендова,

- излагање студије случаја.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20