Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Менаџмент знања

Наставник:

Бешић Х. Цариша

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Студенти смера Инжењерски менаџмент кроз овај предмет изучаваће процес управљања знањем, као значајног интелектуалног ресурса организације који прати парадигму савременог пословања. Пратећи процес управљања знањем и система за управљање знањем, који постају једна од главних стратегија у примени информационих технологија, разматрају се организациони, технолошки, економски, правни и етички аспекти информација и знања. Како је знање подршка свим процесима у организацији, уче се и примењују методе и технике за: идентификовање потреба за знањем, оцењивање, аквизиције и креирање знања. Након овладавања овим сегментом, приступа се организовању и складиштењу знања, његовој дисеминацији и примени.

Исход предмета

Студенти се оспособљавају да примењују методе и технике: идентификовање потреба за знањем, оцењивање, аквизиције и креирање знања, те потом организовању знања, његовој дисеминацији и примени.

Садржај предмета

Теоријска настава

Са становишта теоријских и практичних приступа студенти се упознају са имплементацијом управљања знањем, путем конкретног алата. Дефинисање кључних термина управљања информацијама и знањима; управљање подацима; управљање знањем; аспекти управљања знањем у организацији; процес управљања знањем и организационо учење; технологије и алати; знања и умења; економија знања и продуктивност знања; Нови радник знања; управљање знањем; размена знања у оквиру пословног система; системско мишљење; Образовање менаџера.

Практична настава

- израда студије случаја на вежбама.

Литература:

1.

Сајферт З., Адамовић Ж., Бешић Ц., Менаџмент знања, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин,  2005.

2.

Сајферт, З., Ђорђевић, Д., Бешић, Ц., Менаџмент и моћ размене знања, Задужбина Андрејевић, Београд,

2007.

3.

Nonaka, I., Takeuchi, H: The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York, 1995.

4.

Edvinsson, L. and Malone, M.: Intelectual Capital, Harper Business, A Division of Harper Colins Publishers, New

York, 1997.

5.

Devenport, T., Prusak, L.: Working Knowledge, Harvard business school press, Boston, Massachusetts, 1998.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

- презентације и дискусије

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20