Студијски програм:

ИС_ТИ, МАС ИТ

Назив предмета:

Методика информатике и технике

Наставник:

Папић М. Жељко (1.5), Мицић М. Живадин (0.5)

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

положен испит из Методике технике и информатике 1

Циљ предмета

Упознавање са системом методичких знања, оспособљавање за примену у наставном и васпитно-образовном раду у техничком и информатичком подручју и развој наст. компетенција.

Исход предмета

Студент функционално објашњава и анализира процесе наставе технике и информатике, примењује опште законитости наставе у различитим сегментима наставног рада; препознаје и поставља образовне и васпитне задатке, исходе наставног процеса и усмерава њихово остваривање; интегрише техничка и информатичка знања и вештине са педагошким у обликовању и управљању наставном; води педагошку и методичку документацију; прати, контролише и мери напредовање ученика, евалуира наставни рад.

Садржај предмета

Теоријска настава

Методика у систему педагошких и интердисциплинарних наука. Место методике у професионалном развоју наставника.

Појам наставе. Статус техничких и информатичких предмета у основном и средњем образовању. Наставни програми. Наставни системи у настави технике и информатике: традиционална настава, програмирана, егземпларна, итд. Конструктивистички и социоконструктивистички приступи настави техничких и информатичких предмета. Стилови учења и наставни стилови. Наставна комуникација.

Избор, структурирање и обликовање наставних садржаја; израда курикулума. Образовни стандарди. Планирање и припремање наставе. Методе и организациони облици наставе. Кооперативно учење.

Савремене наставне технологије у настави технике и информатике. Рачунар као наставно средство. Медији у настави. Уџбеник. Селекција и израда наставних средстава.

Праћење напредовања, контрола, вредновање и оцењивање постигнућа ученика. Специфичности мерења и оцењивања усвојености техничких и информатичких вештина. Процедуре евалуације.

Улога наставника техничког и информатичког подручја у професионалном развоју ученика. Стваралаштво у техничком и информатичком подручју. Фактори успешности наставника техничких и информатичких наставних подручја. Стручно усавршавање.

Практична настава

Анализа наставних програма техничког и информатичког образовања у основној и средњој школи. Анализа и дискусија примене различитих приступа у настави техничког и информатичког подручја.

Демонстрација, припрема и симулација наставних часова. Креирање и симулација ситуација кооперативног учења. Израда техника и инструмената праћења и мерења напредовања ученика. Креирање наставних средстава. Практично коришћење електронског форума у настави.

Литература:

1.

Папић, Ж., Алексић, В. (2012). Методика наставе техничког и информатичког образовања. Чачак: Технички факултет

2.

Брковић, А. (1998). Настава – ученик – развој, Ужице: Учитељски факултет.

3.

ВанБалком, В. Д., Мијатовић, С., ур. (2006). Стручно усавршавање, Београд: Пројекат за усавршавање образовног кадра у Србији.

4.

Лакета, Н., Василијевић, Д. (2006). Основи дидактике, Ужице: Учитељски факултет.

5.

*** Уџбеници из технике и информатике у основној и средњој школи.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање, методе анализе садржаја); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

30

колоквијум-и

10

..........

     

семинар-и

15