Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Методика технике и информатике

Наставник:

Папић М. Жељко (1.5), Југовић С. Звонимир (1.5)

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

8

Услов:

положен испит из Педагогије

Циљ предмета

Оспособљавање студента за успешно припремање, вођење и вредновање наставног процеса и остваривање циљева и исхода техничких и информатичких наставних предмета на основама интегрисаних дидактичких, методичких, техничких и информатичких знања и вештина; развој наставничких компетенција и усмеравање целоживотног учења; припрема за методичка истраживања.

Исход предмета

Студент успешно примењује опште законитости педагошких, психолошких и методичких знања у различитим етапама наставног рада; критички анализира програме наставних предмета из области технике и информатике, креира курикулуме; креативно обликује наставни процес и ваннаставне активности ученика; истражује и одређује циљеве и исходе техничких и информатичких наставних предмета; планира, припрема и изводи наставу; припрема методичку и техничку и информатичку документацију; евалуира наставни процес и ученике; прати развој техничких и информатичких подручја; планира и реализује истраживања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Методика технике и информатике као научна дисциплина. Историја техничких и информатичких наука и структура система техничких и информатичких наука. Специфичности методике технике и информатике.

Циљеви и исходи техничко-технолошког и информатичког васпитања и наставе, радног васпитања, производног васпитања. Таксономије циљева и исхода васпитања и образовања у техничко-технолошком и информатичком подручју. Техничка и информатичка писменост и компетентност. Наставни програми техничко-технолошког и информатичког подручја. Креирање курукулума. ДАКУМ метода. Курикулуми и образовни стандарди. Дидактички системи, наставне методе, организациони облици наставног рада у области технике и информатике. Наставна технологија у настави технике и информатике. Уџбеник. Пројектовање, планирање и припрема наставе техничко-технолошког и информатичког подручја. Педагошка, техничка и информатичка документација у настави. Менаџмент у учионици. Професионална оријентација у области технике и информатике васпитања; професионално и стручно техничко и информатичко образовање. Оспособљавање за практичан рад. Ваннаставне техничке и информатичке активности. Техничко и информатичко стваралаштво.

Методологија истраживања наставе технике и информатике. Евалуација таксономија техничко-технолошког и информатичког подручја. Стручно усавршавање наставника техничко-технолошког и информатичког подручја.

Практична настава

Анализа наставних програма и курикулума, креирање курикулума, примена ДАКУМ методе, анализа образовних стандарда. Планирање, припрема и реализација наставних часова у симулираним и реалним школским условима. Креирање наставних средстава и примена ИТ у настави технике и информатике. Планирање истраживања ефикасности различитих методичких приступа у настави технике и информатике.

Литература:

1.

Папић, Ж., Алексић, В. (2012). Методика наставе техничког и информатичког образовања. Чачак: Технички факултет

2.

Petrina, S. (2007). Advanced Teaching Methods for the Technology Classroom, Hershey-London-Melbourne-Singapore: ICP.

3.

Превишић, В. ур. (2007). Курикулум - теорије, методологија, садржај, структура, Загреб: Завод за педагогију и Школска књига.

4.

Tomei, L. A. (2005). Taxonomy for the Technology Domain, Hershey-London-Melbourne-Singapore: ICP

5.

Стојановић, Б. (1995). Методика техничког образовања, Београд. Завод за уџбенике.

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

1

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе: предавања, дискусија, практичан рад, демонстрација наставе симулацијом, менторски наставни рад, групни и индивидуални семинарски радови; активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

30