Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Микроконтролерски системи

Наставник:

Пеулић С. Александар

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Циљ овог предмета је да студентима пружи основна знања из области савремених микроконтролерксих ситема. Савремени електронски уређаји, посебно уређаји које можемо да назовемо интелигентни, базирани су на неком од многобројних микрокоролера различите фамилије. Примена, пројектовање и одржавање таквих електронских склопова захтева познавање архитектуре и принципа рада савремених микроконтролера. Брза експанзија и свакодневни развој и продукција новијих и савременијих микроконтролерских уређаја захтева перманентну едукацију и усавршавање. Овај предмет се ослања на знања из области основа рачунарске технике и програмирања. Планирани циљеви које овај предмет треба да оствари су:

1.Упознавање са архитектуром микроконтролерских система

2.Савладавање асемблерског програмирања микроконтролера

3.Програмирање микроконтролера у вишем програмском језику, C

4.Пројектовање периферије микроконтролерског система

Исход предмета

Након одслушаног предмета, очекује се да сваки студент треба да буде способан да:

1.Процени који микроконтролер и каквих перформанси може да користи за конкретну примену

2.Да буде способан да напише програм, да тестира програм и изпрограмира микркоконтролер тестираним програмом

3.Да може да пројектује једноставније микроконтролерске системе да изврши повезивање и процесирање улазних уређаја и да оствари комуникацију са другим деловима система

Садржај предмета

Теоријска настава

Архитектура савремених микроконторлерских система

Регистри опште намене, меморија, улазно излазни портови

Асемблерске инструкције и програм

Микроконтролерски системи мале снаге, TI MSP 430fxxx

Microchip PIC familija mikrokontrolera, PIC 18F4xxx

ARM  core

Практична настава

Microchip PIC развојни систем, MPlab

ARM 7 развојни систем, KEIL

FET140 развојни систем, IAR Embeded Workbench

Литература:

1.

Миле Стојчев, Савремени 16-битни микропроцесори 3, Научна књига, Београд, 2000.

2.

Александар Пеулић, Ауторизована предавања

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

     

практична настава

     

усмени испит

30

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30