Студијски програм:

ОАС ИМ

Назив предмета:

Моделирање пословних процеса

Наставник:

Нешић Д. Зоран

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Студенти ће током слушања овог предмета научити како се моделирају пословни процеси у организацији уз подршку савремених ICT, како применити методе Business Process Reenginering (BPR) -а и Business Process Modelling (BPM) -а за постизање унапређења пословања. Теоретске основе ће се применити на више студија случајева, а практичне вештине студенти ће употпунити коришћењем савремених софтверских алата за подршку моделирању пословних процеса. Стечена знања на овом предмету ће омогућити дипломираним студентима да примене у пословној аналитизи, менаџменту, планирању стратешког развоја организације, унапређењу пословања и развоју савремених облика пословања.

Исход предмета

Стицање знања о методама и техникама за документовање модела процеса коришћењем савремених софтверских алата за моделирање пословних процеса, разумевање структуре пословног процеса и улоге учесника у његовом извођењу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Разлози за промену и унапређење пословних процеса. Начела моделирања пословних процеса. Одређивање структуре пословних процеса и улоге учесника у његовом извођењу. Генерализовани модел организације. Основне методе и технике моделирања пословних процеса. Напредне технике моделирања пословних процеса. Верификација и евалуација модела пословних процеса. Референтни модели. Спровођење реорганизације пословних процеса, Моделирање пословних процеса и података у организацијама и примена модела у развоју пословних система.

Практична настава

У терминима првих вежби студенти упознају и савладавају основу моделирања пословних процеса коришћењем софтверских алата . У терминима осталих вежби студенти уз помоћ наставника раде на изради самосталних пројеката моделирања пословних процеса пословног система.

Литература:

1.

McLean Turban, Информациона технологија за менаџмент, John Wiley & Sons Inc., 2002., ISBN: 86-17-11054-6

2.

Радојичић М., Весић Васовић Ј., Нешић З., Развој софтверске подршке за управљање производњом, Технички факултет, Чачак, 2010.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинациjом класичног начина и интерактивним учешћем студената (анализа случаjева из праксе, израда проjектних задатака из оквира садржаjа наставног предмета) уз коришћење савремених софтверских алата. Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

20