Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Мултимедијални системи

Наставник:

Стефановић Д. Ненад (1), Младеновић М. Владимир (1)

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Упознавање студената са основним концептима, методама, технологијама и алатима за креирање, компримовање, обраду, манипулацију, испоруку и заштиту мултимедијалних садржаја и система.

Исход предмета

Савладавање основних технологија и техника за манипулисање мултимедијалним садржајима. Студенти ће бити оспособљени за креирање и обраду различитих мултимедијалних садржаја у водећим програмским пакетима, укључујући текст, графику, слике, аудио и видео садржаје.

Садржај предмета

Теоријска настава

У оквиру теоријске наставе обрађиваће се следеће теме: Увод у мултимедију; Основни мултимедијални елекменти (текст, графика, слике, звук, видео); технологије и стандарди; технике компресије; мултимедија и комуникациони системи; мултимедија и базе података; мултимедија и бежичне технологије; заштита мултимедијалних система.

Практична настава

Рад у водећим програмским пакетима: Camtasia Studio, MS Office, Adobe Photoshop, Adobe Audition,  Adobe After Effects, Adobe Flash.

У оквиру курса, студенти раде један семинарски рад на једну од понуђених тема, као и пројекти задатак у програмском пакету Adobe Flash.

Литература:

1.

B. Milosavljević, Pretraživanje multimedijalnih dokumenata, Zadužbina Andrejević, 2006.

2.

S. Mishra, Interactive multimedia in education and training, Idea Group Pub., 2005.

3.

S. Mack, Hands-on guide to webcasting : internet event and AV production, Elsevier, 2006.

4.

D. Ksenakis, S. London, Photoshop 5 do kraja (prevod), Kompjuter biblioteka, 1999.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

 комбинација класичне наставе са Е-учењем и учењем на даљину и уз наведену литературу.

- интеркативна настава са мултимедијалним садржајима.

- у просторији (рачунарској учионици)опремљеној видео бимом и On-line приступом Интернету.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

4

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

46(23+23)