Студијски програм:

ИС_ТИ

Назив предмета:

Нацртна геометрија

Наставник:

Поповић С. Марко

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Основни циљ предмета jе да се, полазећи од елементарних принципа нацртне геометриjе, студенти науче да просторно сагледаваjу проблеме како би решавали сложене - метричке задатке, пресеке тела и равни и одређивање праве величине пресека. Студентима ће стечена знања из нацртне геометриjе олакшати савладавање предмета Техничко цртање.

Исход предмета

На краjу курса очекуjе се да студент буде у могућности да разуме простор и да jе способан да са разумевањем решава: основне задатке из нацртне геометриjе, метричке задатке, пресеке тела и равни и одређивање праве величине пресека.

Садржај предмета

Теоријска настава

Значаj и основни принципи Нацртне геометриjе. Проjекциjа тачке (у аксонометриjи и расклопу). Проjекциjе праве (произвољне и специjалне). Одређивање трагова праве и видљивост праве. Проjекциjа равни (произвољне и специjалне). Одређивање трагова равни ако су задате две праве коjе се секу, две паралелне праве, три неколинеарне тачке...Одређивање продора праве кроз раван и одређивање видљивости праве. Метрички задаци. Трансформациjа и ротациjа (тачке, праве, равни и тела). Одређивање праве величине дужи трансформациjом и ротациjом. Колинеациjа и афинитет. Проjекциjа тела (пирамиде и призме). Пресеци тела и равни, и одређивање праве величине пресека. Конструкциjа мреже пресеченог дела пирамиде и призме.

Практична настава

Графичке вежбе обухватаjу самосталну израду графичких задатака из нацртне геометриjе.

Литература:

1.

Радоњић, С.,Збирка решених задатака из нацртне геометриjе, Технички факултет, Чачак, (1985.), 2006.

2.

Радоњић, С., Техничко цртање - приручник за израду графичких  задатака, Технички факултет Чачак, ( 1991.) 2006.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

1

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе усмено. Вежбе су рачунске.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

10

усмени испит

/

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

20