Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Неконвенционалне технологије

Наставник:

Ћурчић Н. Срећко

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Основни циљ изучавања овог предмета је да студенти стекну знања о савременим и перспективним процесима и технологијама неконвенционалих обрада онвенционалних обрада следећим технологијама: обраде у електромагнетном пољу, ласерска обрада, ултразвучна обрада, електроерозиона обрада и обрада воденим млазом.

Савладавање проблематике наставе из тематике Неконвенционалних технологија студент се способљавање за коришћење различитих процеса и система, у функцији конкурентности производа. Постицање позитивног односа према иновацијама и оспособљавање за развој и примену иновација производним технологијама.

Исход предмета

Студент ће бити оспособљен да проојектује процесе неконвенционалних обрада као и да дефинише режиме обраде

Садржај предмета

Теоријска настава

Принцип обраде у електромагнетном пољу. Процеси обраде у електромагнетном пољу. Принципи обраде ласером.  Процеси режими ласерске обраде. Принципи обраде ултразвуком. Процеси и режими ултразвучне обраде. Принципи електроерозионе обраде. Процеси и режими електроерозионе обраде. Принципи обраде воденим млазом. Процеси и режими обраде воденим млазом.

Практична настава

Рачунске вежбе кроз одговарарајуће прорачуне за дефинисане врсте процеса неконвенционалних обрада. Студент добија три домаћа задатка да самостало уради из области пројектовања и дефинисања режима неконвенционалних обрада.

Литература:

1.

Ћурчић Срећко: Неконвенционални поступци обраде, уџбеник-скрипта (1 рецезент),  Технички факултет, Чачак, 2006. CIP -каталогизација 005-51 (075. 9).

2.

Богдан Недић, Миодраг Лазић: Производне технологије -Обрада метала резањем-Скрипта, Машински факултет, Крагујевац 2007.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

30

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и