Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ

Назив предмета:

Објектно оријентисано програмирање

Наставник:

Урошевић Д. Владе

Статус предмета:

О, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Увод у програмирање, Програмски језици

Циљ предмета

Упознавање  са  објектно орјентисаним  концептом  програмирања.  Основни принципи ООП.  Класификација, енкапсулација,  апстракција,  полиморфизам, наслеђивање..  У оквиру предмета студент самостално ради пројекат.  Пројекат садржи  практичну реализацију неког задатка  и захтева примену стечених  знања у оквиру предмета.

Исход предмета

Студент  зна да користи   све предности  C# или Јave као ООЈ.  У потпуности влада показивачима  и функцијама као основом за динамичко алоцирање меморије. Савлада концепт релације генерализације/специјализације, изведене класе и наслеђивање.  Препознаје интерфејс и реализацију   и   наводи се да у решавању  задатака и  свакодневном животу примењује  ООП  логику.  

Садржај предмета

Теоријска настава

1. Креирање конзолних апликација у С# (Јavi). Типови података, променљиве и оператори. Контрола тока програма. Низови. Дефиниција класе, методе и објекти. Конструктори и деструктори. Вредносни и референтни типови података. Својства. Делегати. Паковање/распакивање. Обрада изузетака. Интерфејси. Индексери. Колекције. Догађаји. Енкапсулација, апстракција, наслеђивање, полиморфизам. Рад са фајловима. LINQ. Обрада изетака, нити. GUI - swing. UML.

2. Креирање ОО апликације. Примена форми и контрола (дугмића, лабела, textbox, ...) у реализацији пројекта. Савладавање основних и напредних техника програмирања ОО апликација. Догађаји. Рад са базама података.

Практична настава

 ОО пројектовање  (StarUML)  и израда  апликација у програмском језику С# (Јava) у одговарајућем развојном окружењу. 

Литература:

1.

Andrew Troelsen: Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 Framework, ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-4234-5,  АпресApress,  1487 p. 2012.

2.

Арнолд, К., Гослинг, Ј., Холмес, Д., Програмски језик Јava, 2. издање, ЦЕТ, 2001.

3.

Сцхилдт, Х., Јаvа: Комплетан приручник, Микро књига, 2001.

4.

Moodle курс: http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=90 за С#

5.

Арнолд, К., Гослинг, Ј., Холмес, Д., Програмски језик Јаva, 2. издање, ЦЕТ, 2001.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, одигравање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, учење открићем, кооперативно учење, практично учење

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

0

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20