Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Обновљиви извори енергије

Наставник:

Драгићевић М. Снежана

Статус предмета:

И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Стицање знања о потенциjалима примене обновљивих извора енергиjе (ОИЕ), упознавање студената са стањем енергетских ресурса, њиховим потенциjалима, технологијама коришћења и ограничењима. Основни циљ предмета jе да се студенти упознаjу са соларном енергиjом, енергиjом ветра, геотермалном енергиjом, хидро енергијом  и енергиjом биомасе. Предмет треба да приближи студентима основне видове искоришћења ОИЕ у смислу добиjања топлотне и  електричне енергиjе, да упознаjу перспективе примене и развоjа ОИЕ и одговараjућих технологиjа, као и да стекну вештине за практичну примену ОИЕ.

Исход предмета

Оспособљавање студента да схвати значаj ОИЕ, да се самостално или тимски укључи у решавање конкретних задатака и проблема коjи се односе на искоришћење анализираних облика енергиjе, да стечена знања користе у даљем образовању и пракси.

Садржај предмета

Теоријска настава

Енергија и енергетске трансформације; Соларна енергиjа: Сунчево зрачење, топлотни приjемници сунчеве енергиjе, конверзиjа сунчевог зрачења у електричну енергиjу; Енергиjа ветра: потенциjал, врсте ветротурбина, фактори за прорачун ветротурбинског построjења, контрола рада ветротурбина; Геотермална енергиjа: енергетски потенциjал, построjења и енергетске карактеристике термалних вода, производња електричне из геотермалне енергиjе; Хидро енергија: ресурси, искоришћење погонске снаге воде, процена расположиве енергије, хидроелектране; Енергиjа биомасе: карактеристике биомасе, технологиjе и системи за коришћење биомасе (сагоревање, гасификациjа, пиролиза), биогорива.

Практична настава

У оквиру рачунских вежби решаваjу се практични задаци коjи студенте оспособљаваjу да стечена теориjска знања примене у решавању конкретних проблема у области коришћења ОИЕ. Практичне вежбе прате наставу и подразумеваjу висок степен самосталности студената у решавању задатака.

Литература:

1.

Мирослав Ламбић, Енергетика, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михаило Пупин, Зрењанин, 2003.

2.

Мирослав Ламбић, Збирка решених задатака из енергетике, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет Михаило Пупин, Зрењанин, 1998.

3.

Снежана Драгићевић, Обновљиви извори енергије, Факултет техничких наука у Чачку, интерно издање, 2011.

4.

LIBER PERPETUM, Књига о обновљивим изворима енергиjе у Србиjи и Црноj гори, М. Бенишек, Д. Микичић, ..., Београд, 2004.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Фронтална настава, интерактивна настава, методе демонстрације. Предавања се изводе у учионици на табли уз помоћ презентација, аплета и симулација. Рачунске вежбе се раде на табли, прате наставу и на њима се решавају проблеми уз постепено извођење резултата. 

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

     

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

40

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

     

     

     

Материјали са предавања и вежби, као и додатна литература су доступни студентима на систему за даљинско учење:  http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/course/category.php?id=19