Студијски програм:

ИAС ТИ, МАС ИТ, МАС ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Назив предмета:

Образовна технологија

Наставник:

Вељко В. Алексић

Статус предмета:

И, И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета: Упознавање са теоријом и праксом примене мултимедијалних система и ИКТ у образовању. Оспособљавање за разумевање метода и принципа рада савремене образовне технологије и готових софтвера за употребу у настави, те за коришћење истих кроз креирање сопствених наставних садржаја путем разних техника и алата. Оспособљавање за подстицање актера образовног процеса на примену образовне технологије.

Исходи предмета : Минимални: На крају курса, очекује се да студент буде способан да практично користи мултимедијалну технологију, образовне софтвере и хипермедијалне системе који су приказани током предавања, те да буде способан да њиховом употребом квалитетно реализује наставу и креира садржаје из области професионалног деловања.

Пожељни: На крају курса, очекује се да студент схвата принципе рада, правилну имплементацију и карактеристике савремене ИКТ и образовних софтвера, те да је способан да се прилагоди и практично користи сваку образовну технологију и софтвер на који у пракси наилази, те да буде способан да критички анализира и одабира исте за примену у појединим областима, и да њиховом употребом креира хипермедијалне наставне садржаје.

Садржај предмета

Теоријска настава : Историјат образовне технологије и примери коришћења. Савремени трендови у развоју ИКТ и њихов утицај на процес образовања. Основни теоријски принципи и карактеристике образовне технологије. Модерне концепције организовања наставних активности. Основни принципи функционисања и реализације наставе уз употребу ИКТ. Анализа педагошке стране коришћења образовне технологије. Приказ компоненти и структуре карактеристичних мултимедијалних и хипермедијалних образовних система. Принципи креирања и имплементације образовног софтвера. Коришћење Интернета као образовног медијума. Употреба Интернет сервиса. Принципи функционисања и коришћења технологија виртуелне стварности (VR) и проширене стварности (AR) у образовању. Примери карактеристичних мултимедијалних и хипермедијалних образовних система у различитим областима. Прикупљање информација, е-библиотеке, е-часописи, јавне базе података. Припрема материјала и његова репрезентација уз помоћ ИКТ. Социолошки аспекти и начини комуникација у системима подржаним ИКТ. Етички аспекти употребе ИКТ у настави.

Практична настава Детаљан приказ могућности, обука за рад и коришћење доступне образовне технологије. Примена образовног софтвера за креирање електронске лекције на задату тему. Приказ алата за коришћење Интернета као образовног медијума и креирање дигиталних образовних садржаја. Примена и обука за коришћење колаборативног приступа у реализацији наставе. Дискусија и излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада.

Литература:

1.

Barkley, F. (2010), Student Engagement Techniques: A Handbook for College Faculty. SF: Jossey-Bass

2

MacDonald, J., Crenor, L. (2010), Learning with Online and Mobile Technologies: A Student Survival Guide. Burlington: Gower

3.

McGonigal, J. (2011), Reality is Broken: Why Games Make Us BEtter and How They Can Change the World. New York: Penguin Press

4

Папић, Ж. и Алексић, В. (2015), Методика информатике. Чачак: Факултет техничких наука

5.

Clark, R., Mayer, R. (2008), E-learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning. San Francisco: Pfeiffer

Број часова  активне наставе

Теоријска настава: 30

Практична настава: 30

Предавања:2 (30)

Вежбе: 2 (30)

ДОН:  0

Остали часови:

СИР:

Методе извођења наставе

Реализација предавања и вежби по моделу интерактивне наставе (наставне методе: популарно предавање, дискусија, методе практичног рада, радионице, истраживање); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, кооперативно, практично и учење путем открића. Вежбе: објашњавање конкретних образовних технологија и пратећих софтверских производа, вежбање самосталне примене. Креирање и презентација готових мултимедијалних и хипермедијалних дигиталних образовних садржаја.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

практична настава

10

усмени испит

30

колоквијум-и

20

 

 

семинар-и

30