Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИМ

Назив предмета:

Одржавање техничких система

Наставник:

Папић Р. Љубиша

Статус предмета:

И, И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Предмет Одржавање техничких система се изучава у циљу стицања неопходних предзнања за процес одржавања, посебно са аспекта приближавања теорије и развоја њене примене у пракси пројектовања и коришћења техничких система.

Исход предмета

Кандидат се упознаје са методама за остваривање потребног нивоа поузданости, погодности одржавања и логистичке подршке одржавању како на фази пројектовања тако и у фази коришћења техничких система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Одржавање и поузданост. Својства елемената. Стратегије одржавања. Организација одржавања. Контрола квалитета у одржавању. Планирање и управљање одржавањем. Информациони систем одржавања. Систем одржавања.

Практична настава

Пројектни задатак, као облик практичне наставе, обухвата карактеристике система одржавања.

Литература:

1.

Papić L., Milovanović Z. N.: Održavanje i pouzdanost tehničkih sistema, Monografija 3, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2007, 503 str.

2.

Pantelic M., Papic L., Aronov J.: Inženjerstvo održavanja i sigurnosti bagerskih jedinica, Monografija 5, Istraživački centar DQM, Prijevor, 2011, 289 str.

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

0

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

35

практична настава

5

усмени испит

35

колоквијум-и

     

..........

     

семинар-и

20