Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Операциона истраживања

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Весић Васовић Ј. Јасмина (2)

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

стечена знања из математике, организације и информационих технологија

Циљ предмета

Циљ је овладавање методама и техникама операционих истраживања и њиховом применом у изналажењу оптималних решења организационих проблема у индустрији.

Исход предмета

Након положеног испита студент зна могућности и ограничења примене метода операционих истраживања у индустрији и оспособљен је за њихово коришћење уз одговарајућу софтверску подршку.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у оптимизацију, модели и методе операционих истраживања. Основне врсте модела, циљна функција и ограничавајући услови. Линеарно програмирање, општа формулација и модел линеарног програмирања, графо-аналитички поступак. Симплекс алгоритам. Примена линеарног програмирања у решавању практичних менаџерских проблема оптимизације у индустрији. Транспортни проблем, модел и методи решавања. Проблем распоређивања. Програмски пакети за линеарно програмирање. Нелинеарно програмирање и примена. Комбинаторно програмирање, практична примена у налажењу алтернативних решења. Мрежно планирање, анализа структуре и конструкција мрежног дијаграма. Анализа времена на мрежном дијаграму. Метода критичног пута (CPM). Одређивање временских резерви. PERT-метода, анализа време/трошкови. Оптимизација ресурса у мрежном дијаграму, подручја примене. Коришћење софтверске подршке у примене мрежног планирања. Модели замене основних средстава, са и без дисконтног фактора. Симулација, симулациони модели и примена, симулација пословно-производних процеса. Вишекритеријумског одлучивања, методе, технике и њихова примена у пословном одлучивању уз софтверску подршку.

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива у решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку

Литература:

1.

Петрић, Ј., Операциона истраживања, Научна књига, Београд, 1989.

2.

Липовац, Д., Радојичић, М., Летић, Д., Модели оптимизације, ИЦИМ, Крушевац, 1999.

3.

Радојичић, М., Жижовић М., 1998., Примена метода вишекритеријумске анализе у пословном одлучивању, Технички факултет, Чачак

4.

Новаковић, В., Кватитативни методи у менаџменту, Београд, 2002

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

3

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део вежби се реализује методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета.

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

35

..........

     

семинар-и

15