Студијски програм:

ОАС ЕРИ

Назив предмета:

Оперативни системи

Наставник:

Ђорђевић С. Борислав

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Познавање архитектуре рачунара     

Циљ предмета

Упознавање студената са фундаменталним концептима савремених оперативних система, са примерима популарних оперативних система

Исход предмета

Предмет представља квалитетну основу за дубље разумевање разних области рачунарске технике. Студенти ће бити оспособљени за администрацију модерних оперативних система и оптимизацију перформанси истих

Садржај предмета

Теоријска настава

1.          Уводно предавање. Програм предмета, организација и садржај курса

2.          Увод у оперативне системе

3.          Увод у процесе и нити

4.          Распоређивање процеса (CPU sheduling)

5.          Синронизација процеса

6.          Проблем застоја (deadlock)

7.          Организација физичке меморије

8.          Виртуелна меморија

9.          Улазно/Излазни систем

10.        Систем датотека (FS)

Практична настава

Практична настава прати програм предавања и одвија се у рачунарској лаборатирији где се студенти  практично обучавају са елементима системског програмирања, везаним ѕа концепте оперативних система

Литература:

1.

А. Silberschatz, P. Galvin, G. Gagne, Operating System Concepts, John Wiley&Sons, Inc, 2007

2.

A. Tanenbaum, Modern Operating systems, Prentice Hall, 1992,

3.

Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек, Оперативни системи: теорија, пракса и решени задаци, Микро књига, Београд, 2005.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

     

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

60

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и