Студијски програм:

ИС_ТИ, ОАС ИТ

Назив предмета:

Оперативни системи

Наставник:

Мицић М. Живадин (1), Младеновић М. Владимир (1)

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Упознавање са основним принципима, функцијама и карактеристикама ОС-а: управљање датотекама, сигурност, заштита, управљање прекидима, управљање пословима, процесима, CPU,  У/И јединицама,  меморијама, оспособљавање за рад под различичтим системима (од конфигурације, преко подешавања ресурса до апликација).

Студенти стичу основна знања о основама и принципима оперативних система, а на платформи стандардизације ИТ и према стандардизовано уређеним сегментима ИТ (1 – 12), очекиваним и наведеним исходима са предмета.

Исход предмета

Упоређивање принципа, карактеристика и управљачких функција оперативних система по стандардизованим сегментима ИТ, препознавање предности и недостатака, као и супротности популарних оперативних система, уз могућност правилног избора за даљи рад и надградњу...

Исходи предмета студенту омогућавају: 1) увођење у ОС, пратећу терминологију и оспособљавање за рад под различичтим системима; 2) менаџмент подацима (информацијама, датотекама); 3) контролу извршавања програма и управљање прекидима; 4) поглед на ОС са аспекта развоја софтвера и документације система; 5) знања и вештине за подршке ОС глобалним комуникацијама; 6) познавање мрежних ОС за управљање радом у локалној мрежи; 7) поглед на ОС са аспекта рачунарске графике и елемената графичке комуникације; 8) распоређивање ресурса – управљање пословима, процесима и процесорима; 9) управљање улазима /излазима; 10) конфигурисање интерфејса система; 11) распоређивање ресурса – управљање меморијом; 12) примене знања у различитим професионалним ситуацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теме: 1) Увод у ОС и терминолошко-појмовна тумачења, 2- управљање подацима,  информацијама, датотекама, заштитама (file system), 3) упраљање прекидима, 4) развој и документација система, 5/6) ОС и подршке глобалним/ локалним комуникацијама, 7) графичка окружења, 8) управљање пословима, процесима, синхронизациони проблеми, 9) управљање У/И (периферијском опремом), 10) конфигурисање рачунарског система, 11) управљање меморијама, виртуализација, 12) подршке апликацијама.

Практична настава

Практичан рад у рачунарским учионицама хронолошки (по наставним недељама) прати наведени садржај на примерима Windows i Linux система, а у односу један према два, респективно (односно, по редоследу наведених тематских јединица: 1, 4, 2, 10, 6, 5, 7, 8, 3, 9, 11 и 12 - вежбе по недељама као и предавања).

Литература:

1.

Ж. Мицић: Оперативни системи кроз ИТ - на платформи стандардизације, Треће, допуњено и измењено издање, E-издање, CD-ROM, ISBN 86-81745-82-4, COBISS.SR-ID 128557580, 2006.

2.

Ж. Мицић: Наставни материјали на Веб сајту Факултета, ауторизована предавања, минискрипте 1 до 12 на адреси http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/ (Катедра за ИТ, Moodle-курс Оперативни системи, 2012/2013)

3.

Ж. Мицић, М. Милошевић: Оперативни системи - практикум за вежбе, Технички факултет Чачак, издање 1999. као и годишље иновирани материјали на адреси на адреси: http://itlab.ftn.kg.ac.rs/moodle/ (Moodle-курс ОС, 2012/2013).

4.

Б. Ђорђевић, Д. Плескоњић, Н. Мачек: Оперативни системи – теорија, пракса и решени задаци, Микрокњига, Београд, 2005.

5.

Stalings Vilijam: Оперативни системи: принципи унутрашње организације и дизајна, CET – Београд, 2007.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

 Настава се спроводи комбиновањем више "колосека", уз коришћење мешовитог модела наставе и Е-learning концепт, у односу један према један (уз LMS Moodle-систем):

• фронтална настава је комбинована са групним и појединачним приступом (лице у лице) уз коришћење актуелних наставних средстава (рачунар/и + видео бим),

• студентима је омогућено да део својих наставних обавеза реализују применом Е-learning концепта.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

10

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

10

     

     

Напомена: Из библиотеке Факултета постоји могућност Е-приступа наведеним литературним Веб ресурсима (за ауторизована предавања на Мoodle-курсевима студентима се дају приступне лозинке или им се на вежбама додељују одговарајућа права за коришћење Е-ресурса)