Студијски програм:

ОАС ИТ

Назив предмета:

Оперативни системи и одржавање

Наставник:

Мицић М. Живадин (1), Младеновић М. Владимир (1)

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Оперативни системи

Циљ предмета

Упознавање са: инсталацијом, конфигурацијом, одржавањем, подршком и корисничким и серверским услугама система (print, file, DHCP, DNS, FTP, HTTP, mail, SNMP, telnet) и апликација (database, web, network services), као и са активностима администратора/ администрирања и областима одржавања, односно администрације.

Исход предмета

Надградња знања и вештина стечених у раду са оперативним системима у претходном школовању, као и оспособљеност за напредан рад: са Windows и Linux ОС (умеће за инсталирање, конфигурисање и одржавање апликација), као и рад администратора у областима администрирања.

Исхода учења у делу ОС/апликација: 1) инсталирање најмање једне апликације/ОС, 2) значај конфигурације и одржавања система за организацију, 3) идентификовње ситуација у којима систем/ апликација треба да се реконфигурише, а када захтева одржавање, 4) прављење разлике између сервера и клијента услуга, 5) идентификовање ситуација у којима организација треба да се консултује за решавање "проблема", 6) процена разних ОС/апликација и препоруке за одређену ОС/апликацију да задовољи задате потребе, 7) анализа предности и мана инсталирања сервисних пакета и исправки, 8) способност процене да апликација/ОС настави да испуњава захтеве (потребе) организације.

У делу административних активности исходи учења за: 1) опис потреба за управљање ИТ-ресурсима, 2) идентификовање ситуација и потреба за административнм активностима, 3) објашњење потреба за политиком савремених ИТ-система, 4) објашњење предности управљања садржајем у оквиру организације, 5) објашњење потреба за распоређивање садржаја, 6) идентификовање и објашњење одговорности у вези са  администрацијом сервера, 7) објашњење предности управљања корисницима и групама, 8) поређење и контраст предности аутоматизације управљања, 9) осмишљавање програма обуке у ИТ системима, 10) дефинисање рокова за ИТ пројекте, с обзиром на буџет и списак ресурса, 11) поређење проактивних управних и реактивних административних активности, 12) приоритет листа административних послова за ИТ.

Садржај предмета

Теоријска настава

Теме 1/2 - ОС/апликације: инсталација, конфигурација, одржавање (сервисни пакети, закрпе, итд), сервер услуге (print, file, DHCP, DNS, FTP, HTTP, mail, SNMP, telnet), корисничке услуге, подршка.

Теме 3 - активности и процеси одржавања: управљање садржајем, распоређивање садржаја (фајл систем, структура...), администрација сервера, упутства и група за управљање, Backup, менаџмент безбедности, управљање ресурсима, аутоматизација управљања (аутоматско заказивање посла), системска подршка, корисничка подршка и образовање.

Теме 4 - категорије одржавања: ОС домен, Веб домен, мрежни домен, домен базе података, домен подршке.

Практична настава

Измена конфигурације оперативног система. Инсталирање сервисних пакета и ажурирање оперативног система.  Инсталирање разних услуга сервера и клијента. Практичне вежбе уз претходно наведене тематске јединице са фокусом на практичну оспособњеност.

Литература:

1.

Ж. Мицић: Оперативни системи кроз ИТ - на платформи стандардизације, Треће, допуњено и измењено издање, E-издање, CD-ROM, ISBN 86-81745-82-4, COBISS.SR-ID 128557580, 2006.

2.

ИСС: http://www.iss.rs/standard/advance_search.php: SRPS ISO/IEC 14764:2008 – Maintenance

3.

ISO 9000-3:1997---Quality management and quality assurance standards -- Part 3: Guidelines for the application of ISO 9001:1994  to the development; supply; installation and maintenance of computer software

4.

Ж. Мицић, В. Стоиљковић, А. Стојановић: Поступак примене софтвера за одржавање QMM - апликација, QMM, XXIII мајски скуп "Одржавање техничких система", YUMO, стр. 533-538, Крагујевац, 20 - 22. мај 1998.

5.

K.H. Bennett, “Software Maintenance: A Tutorial in software Engineering, M. Dorfman and R. Thayer, eds., IEEE Computer Society Press, 2000.

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

0

Други облици наставе:

2

Остали часови:

0

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Комбиновање више начина, уз мешовит модел наставе и Е-learning концепт (уз LMS Moodle-систем):

• фронтална настава је комбинована са групним и појединачним приступом (лице у лице) уз коришћење актуелних наставних средстава (предавања: рачунар/и + видео бим, вежбе: рачунарска учионица),

• студентима је омогућено да део својих наставних обавеза реализују применом Е-learning концепта.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

20

практична настава

20

усмени испит

10

колоквијум-и

20

..........

     

семинар-и

20

     

     

Напомена: Из библиотеке Факултета постоји могућност Е-приступа наведеним литературним Веб ресурсима