Студијски програм:

ИС_ТИ

Назив предмета:

Општи енглески језик

Наставник:

Палуровић Д. Лидија

Статус предмета:

И

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Овладавање основама енглеског језика: изговор енглеских гласова, усвајање вокабулара везаног за свакодневне ситуације, савладавање основа енглеске морфологије и синтаксе.

Исход предмета

Студенти су способни да користе говорни и писани енглески језик у једноставнијим, свакодневним ситуацијама

Садржај предмета

Теоријска настава

Употреба члана, именица (множина именица), придеви (врсте, присвојни придеви, поређење придева), заменице (личне и

присвојне), помоћни глаголи (be, do, have), модални глаголи. Употреба и грађење глаголских времена (Present Simple, Present  Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future forms). Упитни и одрични облик реченице. Вокабулар везан за свакодневне теме: упознавање, породица, слободно време, посао, храна и пиће, именовање и опис свакодневних предмета, опис људи и места и сл.

Практична настава

Писање једноставних састава у оквирима обрађених тема, као и превођење сличних садржаја у области општег језика.

Литература:

1.

L.Clandfield, K. Pickering, M.McKinon, "Global Elementary", McMillan Cambridge: Cambridge University Press, 2010

2.

R. Murphy, "English Grammar in Use", Cambridge: Cambridge University Press, 2005

3.

Група аутора, "ESSE", енглеско-српски/српско-енглески речник, Београд: Институт за стране језике, 2008.

4.

M.Swan; C.Walter, "How English Works", Oxford: Oxford University Press, 2009

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

1

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Лексички приступ, комуникативни приступ, интерактивна настава

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

25

практична настава

     

усмени испит

25

колоквијум-и

20+20

..........

     

семинар-и