Студијски програм:

ОАС Мех, ОАС ИМ

Назив предмета:

Организација производње

Наставник:

Нешић Д. Зоран

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Стечена знања из области менаџмента.

Циљ предмета

Циљ је овладавање релевантним знањима из области организовања и управљања производњом

Исход предмета

Стицање знања о методама и техникама за покретање и вођење производње у предузећу, спицање способности да се на рационалан и ефикасан начин организује и управља производњом, коришћењем савремених метода оптимизације процеса производње прилагођених захтевима тржишта у конкурентском окружењу.

Садржај предмета

Теоријска настава

Програм предмета обухвата материју континуираних и дисконтинуираних производних процеса и последице по организацију производње, типове производње, компјутерске подршке CAD/CAM. Нормирање материјала. Управљање производњом, оперативно планирање, терминирање производње, могућности примене софтверске подршке управљању производњом. Регулисање производње. Just-in time производња. Флексибилни производни системи. Компјутерски интегрисана производња (CIM). Интегрална организованост производње. Непосредна припрема и обезбеђење потребних ресурса за производњу. Студија рада и времена. Рационализација утрошака разних облика рада. Методе снимања, праћења и анализе радних поступака и разних фаза производног процеса. Операције и њихова анализа. Диспозиција средстава за рад. Структура, улога и задаци менаџера у организовању производње. Проблеми организације производње. Организација радног места. Капацитети и степен искоришћења капацитета.

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку

Литература:

1.

Божин М., Радојичић М., Организација и управљање, Технички факултет, Чачак, 1996.

2.

Радојичић, М., Менаџмент производњом, Технички факултет, Чачак, 2007

3.

Schroeder R., Upravljanje proizvodnjom, MATE, Zagreb,1999.

4.

Булат В., Организација производње, Машински факултет, Београд, 1999.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената (анализа случајева из праксе, израда пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета).

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита

Испит се полаже писмено и/или усмено

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

35

..........

     

семинар-и

15