Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Организација рачунарских система

Наставник:

Ранђић С. Синиша

Статус предмета:

О, О, О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

Нема

Циљ предмета

Упознавање са организацијом класичног von Neumann – овог рачунара, његовим функционалним јединицама и њиховим карактеристикама; идентификовање односа између хардвера и софтвера рачунара; разумевање потребе повезивања рачунара у рачунарске мреже као методе дељења рачунарских ресурса и оптимизације њиховог коришћења; идентификовање критеријума за избор рачунара у контексту њихове примене.

Исход предмета

Студент зна да објасни основну организацију рачунара, функционалност његових јединица и њихове карактеристике; зна да демонстрира разумевање принцип преноса информација међу функционалним јединицама рачунара; зна да прикаже интеракцију између функционалних јединица рачунара у оквиру обраде података. Зна да објасни концепт повезивања рачунара у рачунарске мреже; зна да разуме и примени критеријуме за избор рачунара сходно њиховој конкретној примени.

Садржај предмета

Теоријска настава

Преглед и историја рачунарства. Основне функционалне јединице рачунара.

Процесор: основни делови; пренос и обрада података; програмско управљање.

Организација меморије: меморијска хијерархија; главна меморија; секундарна меморија; виртуелна меморија; управљање меморијом.

Организација улаза/излаза: периферијски уређаји; интерфејси; синхрони и асинхрони пренос података; начини преноса података између рачунара и периферијских уређаја (програмирани улаз/излаз, директан приступ меморији, улазно/излазни процесори); систем прекидања.

Рачунарске мреже: увод у рачунарске мреже; типови рачунарских мрежа; технике повезивања рачунара; комуникациони медијуми.

Практична настава

Практична примена и провера стечених знања кроз рад са персоналним рачунарима. Упознавање са практичним аспектима повезивања рачунара са периферијским уређајима. Стицање практичних искустава у повезивању рачунара у рачунарске мреже.

Литература:

1.

William Stallings, "Organizacija i arhitektura računar: projekat u funkciji performansi", (превод деветог издања), CET, Београд, 2012, ISBN: 978-86-7991-361-6

2.

     

3.

     

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Реализација предавања по моделу интерактивне наставе уз коришћење метода практичног рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

20

практична настава

15

усмени испит

20

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

10