Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ИМ

Назив предмета:

Организација рада

Наставник:

Радојичић П. Мирослав (1), Нешић Д. Зоран (1)

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

     

Циљ предмета

Циљ је овладавање релевантним знањима из организације и економике пословања и производње.

Исход предмета

Компетенције стечене студирањем програмског садржаја предмета су овладавање студената знањима релеватним из области организовања рада, организације и економике пословања и производње, и њиховим применама у пракси, уз коришћење савремених софтверских апликација.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефинисање појма организација. Улога и значај организације у друштву. Циљеви, начела, методе и врсте организација. Појам и врсте предузећа. Основне компоненте организације предузећа, Економска компонента пословања, полазни појмови и односи. Трошкови, појам и врсте трошкова. Карактер променљивости трошкова. Системи обрачуна. Цена коштања и профит. Роба, новац, капитал, вишак вредности, акумулација. Рационалност производње и пословања. Мерење успешности и делотворности рада: продуктивност, економичност, рентабилност, коефицијент обрта, стопа добити Исказивање пословних резултата предузећа. Центри трошкова и профитни центри. Заједничка улагања. Економија коришћења средстава за рад. Системи плаћања за рад. Анализа вредности. Пословни проблеми (приступ и решавање).

Практична настава

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз одговарајућу софтверску подршку.

Литература:

1.

Божин М., Радојичић М., Организација и управљање, Технички факултет, Чачак, 1996.

2.

Радојичић, М., Организација и економика пословања и производње, Технички факултет, Чачак, 2004

3.

Радојичић, М., Организација рада, збирка решених задатака, Технички факултет, Чачак, 1993

4.

Грозданић Р., Радојичић М., Весић Ј., Економија предузетништва, Технички факултет, Чачак, 2006.

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања се изводе на класичан начин презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом класичног начина и интерактивним учешћем студената (анализа случајева из праксе, израда пројектних задатака из оквира садржаја наставног предмета).

Испит се полаже писмено и/или усмено.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

40

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

35

..........

     

семинар-и

15