Студијски програм:

ОАС ИМ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Организационо понашање

Наставник:

Радовановић В. Владимир

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљ предмета је детаљније разрадити проблематику организационог понашања како би студенте припремили за самостално комплексно сагледавање организационих проблема у условима променљиве околине и предузимање напора за развојем флексибилних и поузданих организационих система. Учинити студенте свесним значаја људу и њиховог понашања у организацији

Исход предмета

Стварање појмовног апарата којим је могуће детектовати о описивати проблематику мотивисања и вођења на нивоу радника и менаџера, као и проблеме групних интеракција, комуницирања, решавање конфликата. По савладаном градиву студент би требао поседовати способност уочавања везе која постоји између елемената организационог понашања с успешности функционисања организације. Примерима из праксе треба помоћи студентима да овладају знањима и вештинама којим је могуће ефикасно утицати на понашање запослених у организацији.

Садржај предмета

Теоријска настава

Увод у организационо понашање, могућности обликовања организационог понашања. Елементи и модел организационог понашања. Индивидуални, групни и организациони ниво у организационом понашању. Понашање појединаца у организацији- личност и личне карактеристике, личност и понашање, личност и стрес. Перцепција перцептивни процес, фактори перцепције, утицај перцепције на организационо понашање. Вредности и ставови,  Учење и развој  као прогресивна и релативно трајна промена понашања запослених, модел „организација која учи“. Задовољство и посвећеност на послу, Мотивација, теорије мотивације, мотивација и награда, мерење мотивације. Понашање група - Групе и тимови у организацији, изградња тимова и тимских односа. Комуницирање у организационом контексту. Конфликти у организацији и начин њиховог решавања. Вођство-лидерство, стилови лидерства, класични приступ, савремен приступ. Моћ и политички процеси у организацији,  извори моћи и утицаја, индивидуална моћ, моћ организационох јединица. Одлучивање у организацији, врсте одлука, теорије доношења одлука, процеси у доношењу одлука, ограничења за доношење квалитетних одлука. Понашање организације – органиѕациони фактори који утичу на понашање запослених - Организациона култура и клима, садржај организационе културе, типови организационе културе. Оргазациона структура, дизајнирање организационе структуре, модели организационе структуре. Утицај савремене организационе технологије на дизајн организационе структуре.

Практична настава

Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђено градиво.

Литература:

1.

Радовановић, В.: Организационо понашање, Факултет техничких наука, Чачак, 2011.

2.

Јанићијевић, Н.: Организационо понашање, Дата статус, Београд, 2009.

3.

Schermerhorn, J.,Hunt,J., Osborn,R.:Organizational behavior, Welwy & Sons, USA 2007.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Методе извођења наставе

Предавања се изводе методом „ex cathedra”усменим излагањем и презентацијом наставног садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом “ex cathedra” и “case”.На вежбама је обухваћен и рад око израде семинарског рада студената као и његова презентација.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

     

     

семинар-и

30