Студијски програм:

ОАС ИТ, ОАС ПМ

Назив предмета:

Основе економије

Наставник:

Карић З. Душица

Статус предмета:

И, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Предмет Основи економије треба да упозна студенте прве године студија са основним теоријским знањима из области економије као науке, категоријама и законима савремене тржишне привреде, са тржиштем и механизмом његовог функционисања, са њеним основним дохоцима (профит, најамнина, камата, дивиденда, рента), као и са променама у производној и тржишној структури савремене робне привреде, те са основним макроекономским проблемима њеног функционисања, посебно економске функције државе и економска политика државе, циклично кретање робне привреде, интернационализација производње и капитала, глобализација. Студенти треба да буду оспособљени за самосталан рад и рад у  тиму за разумевање и практично коришћење феномена и метода економије у повећању ефикасности предузећа, његовој комуникацији са окружењем у време сталних промена, као и да буду оспособљени да прате и уоче основне тенденције у развоју економије  и да адекватно примене у пословној пракси њене механизме.

Исход предмета

 По завршетку предавања студенти ће бити у могућности да значајније разумеју појмове и стичу свеобухватна и темељна знања из основа економије, микроекономије, макроекономије и међународне економије, те бити оспособљени  за продубљивање и ширење специјалистичких знања и вештина у даљем студију предузетничке економије и менаџмента.  Релевантна знања из предмета треба да допринесу оспособљавању студената да успешно устроје и спроводе методе и категорије  у конкретном предузећу и користе знања  за потребе управљања.

Садржај предмета

Теоријска настава

Настанак економије као науке; развој класичне политичке економије и неокласичне економије. Карактеристике економских закона; узроци и разлози настанка робне (тржишне) привреде.

Функционисање тржишта: анализа понуде и тражње, анализа еластичности понуде и тражње и њихове импликације на микро и макро нивоу (утицај на приходе продаваца, ефекти контроле цена, пореске политике, као и спољнотрговинске политике). Понашање произвођача и максимирање њихове циљне функције у условима савршене конкуренције, као и у условима несавршене конкуренције. Анализа ефикасности тржишта; анализа економике јавног сектора – тј. такозваних екстерних ефеката (екстерналија) и проблем јавних добара, те проблем избора потрошача.

Макроекономско функционисање савремене тржишне привреде: анализа бруто домаћег производа и раста, финансијског и монетарног система као и анализа неких најзначајнијих облика економске политике (улога централне банке, инфлација, ефекат инфлационог пореза, операције на отвореном тржишту, стопа обавезних резерви и есконтна стопа као инструмент кредитно-монетарне политике, итд.). Класичан приступ вредности и ценама и основне идеје о радној теорији вредности.

Кратак преглед класичног приступа анализи производње вредности (радна вредност) и расподели тј. формирању доходака тржишне привреде: најамнине, профита, камате, дивиденде и ренте (извори и узроци формирања ових доходака према класичној теорији). Теоријска анализа ових феномена обухвата и најзначајније облике испољавања ових феномена у савременој тржишној привреди.

Практична настава

Вежбе прате предавања, при чему је нагласак на квантитативној илустрацији и активности самих студената. На вежбама се проверава степен савлађивања материје, студенти се упознају са примерима из праксе и задацима који олакшавају савлађивање материје, организују се дискусије по појединим питањима, при чему студенти могу да дају и уводна излагања у виду есеја и краћих семинарских радова.

Литература:

1.

Н. Грегори Манкју, Принципи економије, Економски факултет, Београд

2.

Б. Церовић, Б. Медојевић, Основи класичне политичке, Економски факултет Београд

3.

C. R. McConnell, S. L. Brue, Economics, Irvin McGraw-Hill, разна издања

4.

Samuelson P, Nordhaus W,:“Економија“,/hrvatski/,Mate Zareb, 2007.

5.

P. Samuelson, V. Nordhaus, Економија, преводи разних издања, као и издања на енглеском језику

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Предавања, семинари, вежбе, коришћење мултимедија, рад са студентима на консултацијама,  студенти дају уводна излагања у виду есеја, краћих семинарских радова, на вежбама објашњавају економске феномене о којима је реч у појединим лекцијама и на тај начин покажу своје знање, разумевање и примену наставне материје

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

 

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30