Студијски програм:

ОАС ЕРИ, ОАС Мех

Назив предмета:

Основе електротехнике 2

Наставник:

Плазинић В. Милан

Статус предмета:

О, О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

нема

Циљ предмета

Циљ предмета је да се студенти упознају са основним законима, принципима и терминологијом у електромагнетизму и наизменичним струјама. Такође, студенти се оспособљавају за прорачун основних величина у електромагнетизму и у колима наизменичне струје као и у трофазним колима.

Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће:

-           да израчунају основне величине у електромагнетном пољу хомогених симетричних структура и реше једноставнија магнетна кола,

-           да реше једноставнија електрична кола наизменичних струја, да одреде активну, реактивну и привидну снагу у колима наизменичне струје, поправе фактор снааге у монофазним и трофазним колима.

Садржај предмета

Теоријска настава

Електромагнетизам:

Временски непроменљиво магнетно поље. Вектор магнетне индукције. Био-Саваров закон. Магнетни флукс. Амперов закон. Феромагнетни материјали. Карактеристике магнетних материјала. Гранични услови. Магнетна кола.

Споро променљива магнетна поља. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон. Ленцов закон. Површински ефекат и вртложне струје. Сопствена и међусобна индуктивност. Трансформатори. Енергија и силе у магнетном пољу.

Наизменичне струје:

Простопериодични режим. Импеданса. Решавање кола у комплексном домену. Комплексна снага. Услов преноса максималне снаге. Поправка фактора снаге. Фазна резонанција и антирезонанција. Индуктивно спрегнута кола. Симетрични трофазни системи.

Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

Литература:

1.

Ј. Сурутка, "Основи електротехнике, 3 део, Електромагнетизам ", Научна књига, Београд 1982.

2.

Ј. Сурутка, М. Ђекић,  "Основи електротехнике, 4 део, Наизменичне електричне струје", Технички факултет, Чачак, 2000.

3.

М. Ђекић, З. Ристановић, "Збирка решених задтака из основа електротехнике", ТФ, Чачак, 2001.

4.

     

5.

     

Број часова  активне наставе

Предавања:

3

Вежбе:

3

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Настава се изводи у виду предавања и рачунских. У предавањима се примењује индуктивни метод. На основу низа једноставнијих примера изводе се закључци и формира знање.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

30

практична настава

15

усмени испит

20

колоквијум-и

10+10

..........

     

семинар-и