Студијски програм:

 ОАС ПМ

Назив предмета:

Основе маркетинга

Наставник:

Живковић С. Слободан

Статус предмета:

О

Број ЕСПБ:

6

Услов:

 

Циљ предмета

Циљ предмета је пружање студентима савремених маркетинг  и менаџмент знања, концепата, инструмената, техника и метода и оспособљавање  за њихову примену у пословној  пракси. Примена стечених знања и  вештина омогућиће будућим менаџерима  ефикасно управљање различитим предузећима, организацијама и институцијама  и обављање маркетинг активностима у њима.

Исход предмета

Способности маркетинг планирања  и организовања, имплементације савремених маркетинг техника и концепата, реализовања истраживања тржишта, креирања корпоративног имиџа, тржишног комуницирања, су добар  фундамент за примену интердисциплинарног  приступа за бављење сложеном проблематиком  маркетинга у пракси и решавање различитих пословних проблема.

Садржај предмета

Теоријска настава

Аналитички оквир савремених маркетинг концепата, Маркетинг  окружење, Маркетинг информациони систем и маркетинг истраживања, Креирање вредности и сатисфакција потрошача, Разумевање понашања потрошача, управљање маркетингом-Планирање маркетинг активности, Организовање маркетинг активности, Вредновање и  контрола маркетинг активности, Стратегије управљања квалитетом услужног маркетинга, аналитза пропуста у квалитету услуге, Дефинисање маркетинг стратеија у глобалном окружењу комбиновањем кључних инстумената маркетинга – Производ, Цена, Дистрибуција, Промоција, Људи, Процеси, Појавни облици. Посебна подручја маркетинга.

Практична настава

Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Решавање примера из праксе, одбрана семинарских радова, дискусије

Литература:

1.

Момчило Милисављевић, МАРКЕТИНГ, ЦИТ, Економски факултет Београд, 2004

2.

Станковић, Љ., Ђукић, С., МАРКЕТИНГ ИСТРАЖИВАЊА – СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА, Економски факултет, Ниш, 2006.

3.

Kotler Philip., Маркетинг менаџмент, Београд: Дата статус, 2006

4.

Љубојевић, Ч. Маркетинг услуга, Stylos, Београд, 2002

5.

Ракић, Б. Маркетинг, Мегатренд, Београд, 2002

Број часова  активне наставе

Предавања:

2

Вежбе:

2

Други облици наставе:

0

Остали часови:

  

Студијски истраживачки рад:

  

Методе извођења наставе

Методолошки приступ извођења наставе подразумева презентацију најважнијих поставки из области маркетинга, уз подршку савремених учила и активно учешће студената (анализа студија из праксе, дискусије, консултације, индивидуални и групни рад, симулације и друго.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

30

практична настава

     

усмени испит

     

колоквијум-и

30

..........

     

семинар-и

30